E. Bedrijfsvoering

Goedkeurende accountantsverklaring door het realiseren van de adviezen uit de verklaringen van de accountant

Goedkeurende accountantsverklaring door het realiseren van de adviezen uit de verklaringen van de accountant

Waarom dit resultaat?

We willen de bedrijfsvoering op orde hebben. We hebben nadrukkelijk aandacht voor het oppakken van bevindingen van de accountant en de rekenkamer. De interne – en externe controle hebben als doel om de kwaliteit van de interne beheersing van bedrijfsprocessen te verbeteren en om de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging toe te laten nemen. Hiermee maken ze een belangrijk onderdeel uit van onze Planning & Controle cyclus. De adviezen van de rekenkamer maken net als de aanbevelingen van de accountant een belangrijk onderdeel uit van P&C cyclus waar we expliciet aandacht voor hebben.

Ook hebben we aandacht voor aspecten van de bedrijfsvoering die buiten de scope van de accountant en het rekenkamerrapport vallen. Zo sturen we op de borging van privacy van onze inwoners, Cyber Security en op het effectiever en efficiënter maken van onze organisatie.

Welke risico's zijn er?

- Is er voldoende kennis in huis? Veranderende regelgeving?
- Leeft dit doel voldoende binnen de organisatie?
- Hebben we voldoende formatie om dit zorgvuldig te kunnen doen?

Het belang van grip op onze processen kan niet worden overschat. Toch moeten we ons niet alleen laten leiden door een goedkeurende accountantsverklaring:
1.   De gemeente staat ten dienste van haar inwoners en andere stakeholders. Continu moet de afweging worden gemaakt tussen rechtmatigheid (werken volgens de regels en normen), doelmatigheid (de verhouding tussen inzet van middelen en het effect dat dit sorteert voor de maatschappij, ofwel efficiëntie) en doeltreffendheid (de mate waarin wij onze doelen realiseren, ofwel effectiviteit). Een al te eenzijdige focus op rechtmatigheid kan leiden tot bureaucratie en verstarring, met negatieve gevolgen voor doelmatigheid en doeltreffendheid. In een recente terugkoppeling in het presidium vanuit de Audit-raadswerkgroep bleek dat dit ook door (een deel van) de raad wordt onderkend.
2.   De gemeente heeft niet alles zelf in de hand. Zo kan een grote onregelmatigheid in de processen bij een belangrijke zorginstelling, leiden tot bevindingen van de accountant over onze jaarrekening. Hierdoor kan nooit een volledige garantie over het behalen van een goedkeurende accountantsverklaring worden afgegeven.

ga terug