Inwoners en Bestuur

Een sterke stad in een sterke regio

Een sterke stad in een sterke regio

De gemeente Tiel neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen en dat is geen doel op zich. Het is een middel om efficiënter te werken, zoals met de Belastingsamenwerking Rivierenland, het Regionaal Archief en de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe. Het is ook een middel om ons te kunnen richten op de regierol, want de uitvoering kunnen we overlaten aan een specialist, zoals het geval is bij het Beheer Openbare Ruimte en de Omgevingsdienst Rivierenland. Een derde vorm betreft samenwerking op onderwerpen, die vanwege hun grensoverschrijdend karakter het beste regionaal kunnen worden opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn arbeidsparticipatie via Werkzaak Rivierenland en regionale economische ontwikkeling via Fruitdelta en Regio Rivierenland.
Daarom willen we in gesprek blijven met regio- en buurgemeenten hoe elkaar te versterken in bovenlokale opgaven. Door de bundeling van krachten zijn we bovendien een volwaardige gesprekspartner voor de Provincie en andere partijen. We werken op veel thema’s succesvol samen met de andere gemeenten en op onderdelen willen we kijken naar mogelijkheden voor bijsturing. Dat heeft verschillende oorzaken. Het belang van het stedelijke Tiel wijkt soms af van het belang van onze buurgemeenten. Ook de tijdigheid van de informatievoorziening aan of consultatie van de raad is een punt van aandacht. Daarom willen we graag meer sturen op enkele belangrijke gemeenschappelijke regelingen. Ook gaan we bekijken welke de belangrijkste terreinen van samenwerking voor de gemeente Tiel zijn en in welke vorm die samenwerking bij voorkeur zou kunnen worden gegoten.

ga terug