Onderwijs

Terugdringen laaggelletterdheid

Toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Waarom dit resultaat?

Nieuwe onderwijsconcepten en ideeën stellen steeds andere eisen aan onderwijshuisvesting. De kwaliteitsstandaard wordt hoger gelegd. Er is behoefte aan duurzame gebouwen die voldoen aan de klimaatdoelen. Een optimale spreiding van onderwijsvoorzieningen binnen de gemeente vraagt om een nauwe samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten. Onderwijshuisvesting moet aansluiten bij de huidige en toekomstige eisen om goed onderwijs in de stad te kunnen borgen. We werken hier al aan met nieuwbouw en renovatie van het RSG Lingecollege en de bouw van het Intgraal Kindcentrum in Passewaaij. Toekomstbestendig onderwijs willen we borgen met behulp van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) .  

Welke risico's zijn er?

Het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord brengt extra kosten met zich mee.

ga terug