Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Omgevingswet invoeren

Omgevingswet invoeren

Waarom dit resultaat?

OMGEVINGSWET
De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2021. De gemeente Tiel  is met de voorbereiding op de wet al goed op weg. De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken en gebruik van andere instrumenten in het fysieke domein. Dit betekent een cultuurverandering. Tegelijk stelt de wet harde eisen waaraan moet worden voldaan met als mijlpalen 1 januari 2021, 2024 en 2029. Mijlpalen zijn voor Tiel vastgelegd in de Roadmap invoering Omgevingswet Tiel 2019-2020.

Urgentie ligt op 1 januari 2021. Als gemeente zijn wij dan verplicht om een goed werkend DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) te hebben. Het DSO is een geordend en samenhangend geheel van wet- en regelgeving, afspraken, digitale voorzieningen, gegevens en gegevensbronnen. Dit betekent concreet het doorvoeren van een digitaliseringsslag, nieuwe standaarden en nieuwe werkwijzen om bijvoorbeeld te kunnen zorgen voor goede vergunningverlening voor onze inwoners.

Na 2021 is 2024 een belangrijke deadline: het moment waarop wij een nieuwe Omgevingsvisie met bijbehorende nieuwe manieren van werken gereed moeten hebben. In 2029 moet de Omgevingswet volledig geïmplementeerd zijn. Dan moet Tiel ook een vastgesteld Omgevingsplan hebben zoals bedoeld in de wet.

In ‘Tiel in Evenwicht’ en in de Roadmap invoering Omgevingswet Tiel is aangegeven dat de voorbereiding op de Omgevingswet met de daarbij horende mijlpalen, harde doelen en cultuurverandering budget kan vragen en dat hier gedurende de werkzaamheden meer inzicht in ontstaat. Voor 2020 is een incidenteel budget nodig wat geraamd wordt op € 205.000,-. Op basis van de Roadmap wordt er gedurende 2020 teruggekomen op de kosten in de jaren daarna.

Dit incidentele budget van € 205.000,- voor 2020 is bestemd voor:
- aansluitingskosten op het landelijk digitaal stelsel Omgevingswet
 (DSO/wettelijk minimum);
- de inzet van extra capaciteit om productieverlies door de
 bestaande formatie te voorkomen.

Welke risico's zijn er?

Niet tijdig klaar staan voor de toepassing van de wet per 1-01-2021. Urgentie is doorgedrongen, dus het risico is nihil.

ga terug