Sociaal Domein

Sluitende aanpak kwetsbare personen

Sluitende aanpak kwetsbare personen

Waarom dit resultaat?

Een sluitende aanpak voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid zorgt er voor dat problemen eerder gesignaleerd worden. Dat voorkomt overlast, zorgt voor een verbeterde veiligheid en minder persoonlijk- en familieleed.

In 2016 gaven de ministeries van VWS en V&J - samen met de VNG - alle gemeenten de opdracht om per 1 oktober 2018  te beschikken over een sluitende aanpak voor personen met (een risico op) verward gedrag. Dit heeft geleid tot een regionaal projectplan van de GGD Gelderland-Zuid: Sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Het projectplan kent twee programmalijnen: Aandachtig Aansluiten en Spoedig Dichtbij. Spoedig Dichtbij uit van een regionale infrastructuur en werkwijze, die voor heel Gelderland-Zuid opgaat.
Aandachtig Aansluiten is vooral gericht op het inrichten van de lokale infrastructuur.

Welke risico's zijn er?

Binnen de programma's zijn op basis van eenmalige subsidies meerdere pilots gedraaid. Deze pilots zullen worden geëvalueerd. Op basis daarvan worden er keuzes gemaakt voor het wel of niet overnemen van de pilot-aanpak. Dit betekent dat er structurele middelen moeten komen voor het inbedden van de sluitende aanpak binnen de gemeentelijke organisatie.

De gemeenten moeten op hun eigen lokale manier invulling geven aan de regierol die dit vraagt op de (uitvoerings)partners zodat zij uitvoeren naar de (gemeentelijke) bedoelingen. Omdat in iedere gemeente de toegang verschillend is georganiseerd, vraagt dit iets anders in de werkrelatie die zij opbouwt met de Ggz- en overige ketenpartners. Wanneer de gemeentelijke regie achter blijft zal dit leiden tot werkwijzen die niet (goed) aansluiten bij de lokale werkelijkheid, waardoor effectiviteit achter blijft. Dit geldt voor Tiel, maar achterblijven van regie in andere gemeenten kan ook consequenties hebben voor de bredere samenhang in de zorgketen (en daarmee ook voor Tiel).

Keuzes die gemaakt worden binnen andere programma's kunnen invloed hebben op de sluitende aanpak. Dit geldt in het bijzonder voor keuzes binnen beschermd wonen, maatschappelijke opvang, participatie en de Wmo-inkoopkaders. Het is daarom van groot belang dat de mogelijke keuzes én de effecten op andere programma's integraal worden afgewogen.

Voor de gemeenten is de Geestelijke gezondheidszorg als wettelijke taak een relatief nieuw onderwerp. Wanneer investeringen in kennis en formatie, en de verbinding met andere actuele beleidsveranderingen achter blijven (zoals beschermd wonen, maatschappelijke opvang, wet verplichte ggz) heeft dit mogelijk als gevolg dat de zorgketen niet sluitend wordt.

ga terug