Sociaal Domein

Regionaal en lokaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang

Regionaal en lokaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang

Waarom dit resultaat?

In de Wmo 2015 staat beschreven dat beschermd wonen en de maatschappelijke opvang gemeentelijke taken zijn. De uitvoering van deze taken zijn voor Gelderland-Zuid belegd bij centrumgemeente Nijmegen. Zij ontvangen hiervoor een Rijksbijdrage.

Vanaf 2022 vindt doordecentralisatie van de taken en financiering van beschermd wonen plaats. In 2026 wordt besloten of dit ook gaat gelden voor de maatschappelijke opvang taken.

Om voorbereid te zijn op de doordecentralisatie is voor Gelderland-Zuid een beleidsplan opgesteld. Als uitwerking hiervan moeten een regionaal en een lokaal uitvoeringsplan worden gemaakt. Daarin wordt beschreven welke keuzes er rond samenwerking en uitvoering van het beleid gemaakt worden.

Welke risico's zijn er?

De doordecentralisatie gaat gepaard met een gefaseerde invoering van een nieuw financieel verdeelmodel. Hiervoor wordt een financieel ingroeipad van 10 jaar opgesteld. In de eerste ramingen valt het nieuwe model financieel negatief uit. Dat zou betekenen dat er te weinig middelen beschikbaar komen om de wettelijke taak beschermd wonen op een goede manier uit te voeren. In mei 2020 wordt het financiële verdeelmodel bekend. In mei 2022 wordt echter pas bekend wat de definitieve berekeningen zijn na bijstellingen vanuit het Rijk op basis van de daadwerkelijke cliëntaantallen.
Wanneer vooraf geen beheersmaatregelen worden genomen om overschrijding van het budget te voorkomen levert dit een groot financieel risico op.

Om een compleet en passend aanbod aan woonvoorzieningen voor cliënten te hebben is samenwerking met andere gemeenten nodig. Het uit blijven van goede samenwerkingsafspraken over aanbod, financiering en spreiding van woonvoorzieningen zal zorgen voor een onevenredige belasting van Tiel als centrumgemeente binnen Rivierenland.

Cliënten die zelfstandig moeten gaan wonen hebben daar hulp en ondersteuning bij nodig. Het uit blijven van passende voorzieningen en structuren in de wijken zal zorgen voor extra (sociale) druk op de wijken waar deze cliënten komen te wonen.
Het uit blijven van goede werkafspraken met woningcorporaties en zorgpartijen over woonvormen, spreiding en begeleiding is daarbij nog een extra risico.

De maatschappelijke acceptatie van mensen met GGZ problematiek in samenleving is niet vanzelfsprekend.

ga terug