Sociaal Domein

Uitvoering Wet verplichte GGZ

Uitvoering Wet verplichte GGZ

Met ingang van 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Een ieder kan bij het college melding doen over een persoon voor wie het noodzakelijk is te onderzoeken of hij of zij (verplichte) geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. Het college heeft een taak inzake die meldingen, het doen van onderzoek, het informeren van naasten en het adviseren van de officier van justitie.
De Wvggz gaat de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen. De nieuwe wet biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan.

Voor deze taak wordt vanaf 2020 een extra Rijksbijdrage ter beschikking besteld. In geval van Tiel gaat het om een bijdrage van €55.000,-

ga terug