Veiligheid

Prioriteit 5: Verbinden veiligheid en zorg

Prioriteit 5: Verbinden veiligheid en zorg

Door zorg en veiligheid meer met elkaar te verbinden kunnen we steeds meer aan de voorkant van problematiek komen waardoor afglijden naar overlast gevend of zelfs crimineel gedrag kan worden voorkomen. Het gaat hierbij ook om voorbereiding op nieuwe  wetgeving (o.a. Wet verplichte GGZ, en wet Zorg en dwang, waarin organisaties verplicht zijn om samen op te trekken). Het gaat hierbij om het taakveld geëscaleerde zorg 18- en 18+.
Door de gemeenteraad is aangegeven dat we dit in 2019 met prioriteit oppakken.
Hiervoor is nodig dat er meer en beter wordt samengewerkt tussen de verschillende afdelingen en organisaties op dit gebied. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het uitwisselen van de benodigde informatie. Dit laatste leidt nog al eens tot misverstanden of verminderde samenwerking. Ook regionaal zijn hier ontwikkelingen in, waarop we kunnen aansluiten (Programma verbinding Zorg en Veiligheid Gelderland-Zuid met focus op wet verplichte GGZ, Aanpak Top x plus- doelgroep (mensen met een ernstige psychische aandoening)  en aanpak van structurele onveiligheid in de thuissituatie zoals huiselijk geweld en kindermishandeling).
Aandachtspunten hierbij zijn informatie-uitwisseling, aanpak verwarde (psychisch kwetsbare) personen, jeugd, aanpak veilig opgroeien en afstemming (en benoemen taken en verantwoordlijkheden) sociaal domein en veiligheidsdomein.

ga terug