Veiligheid

Prioriteit 4: Aanpak problematiek arbeidsmigranten

Prioriteit 4: Aanpak problematiek arbeidsmigranten

Steeds vaker wordt een tijdelijk beroep gedaan op arbeidskrachten uit voornamelijk Midden- en Oost Europa. De inschatting is dat veel van deze arbeidsmigranten binnen Tiel verblijven. Het is bekend dat zij niet zelden worden uitgebuit en/of huisvesting krijgen in slechte of zelfs gevaarlijke panden. Bij controles in Tiel is dat in sommige gevallen ook gebleken. De gevolgen hiervan zijn dat er onveilige situaties bestaan, verrommeling van de woonomgeving optreedt en dat er op sommige plaatsen sprake is van (soms aanzienlijke) overlast. Het aantal klachten en meldingen daarvan neemt dan ook toe. Omwonenden ondervinden overlast door extra geparkeerde auto’s, geluidsoverlast in combinatie met (overmatig) alcohol gebruik, verkeerd aanbieden van huisvuil en het verminderen van de sociale cohesie in de buurt.
In 2017 en 2018 is een projectplan opgesteld en zijn diverse activiteiten uitgevoerd. In 2018 is speciaal beleid vastgesteld (een paraplu bestemmingsplan, kadernota met beleidsregels en een huisvestingsverordening) en de handhaving c.q. controle is geïntensiveerd.
Deze aanpak zal de komende jaren een belangrijke prioriteit blijven. De focus ligt, naast de onderstaande doelstellingen, met name op het voorkomen van overlast in de directe woonomgeving.

ga terug