Onderwijs

Overzicht bezuinigingen

In onderstaande tabel zijn de in dit programma verwerkte bezuinigingen opgenomen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Subsidie peuterspeelzalen

125

125

125

125

Preventie logopedie

11

11

11

11

Onderwijsachterstandenbudget

50

50

50

50

Schoolmaatschappelijk werk

0

22

22

22