Vitale en aantrekkelijke stad

Overzicht bezuinigingen

In onderstaande tabel zijn de in dit programma verwerkte bezuinigingen (x € 1.000) opgenomen:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Subsidie, sponsoring, kosten evenementen

28

40

70

70

Waarderingssubsidie amateurkunst

8

15

15

15

Bespeling carillon

20

20

20

Educatief programma bibliotheekwerk

73

73

73

73

Taakstelling tekort Cultuurbedrijf

150

150