Algemene baten en lasten

Overzicht bezuinigingen

In onderstaande tabel zijn de in dit programma verwerkte bezuinigingen opgenomen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Verlaging post onvoorzien

40

40

40

40

Vrijdagmiddag sluiting telefoon

20

20

20

20

Verhoging OZB

675

675

675

675

Storting opbrengst OZB in investeringsfonds

-225

-225

-225

-225