E. Bedrijfsvoering

Hoofdopgave & ontwikkeling

Bedrijfsvoering is nooit een doel op zich, maar gaat over de middelen die nodig zijn om onze processen efficiënt, effectief en rechtmatig te laten verlopen. Het omvat dan ook (ICT)systemen, mensen en middelen (P&O, financiën), juridische en facilitaire dienstverlening, etc. Een groot deel van deze functies zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling “Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe” (BWB). De verdere ontwikkeling van BWB is dan ook een belangrijk speerpunt. In 2020 starten we met een meer zakelijke manier van samenwerken, waarbij de dienstverlening van BWB aan de deelnemende gemeenten is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Op directieniveau zal op deze DVO worden gestuurd door BWB en de 3 deelnemende gemeenten (naast Tiel ook Culemborg en West Betuwe).

Een andere belangrijke ontwikkeling is de toenemende aandacht voor rechtmatigheid, o.a. door de steeds strengere regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming, en steeds strikter optreden van de accountants bij hun jaarlijkse controles op gemeentelijke jaarrekeningen. Het stelselmatig verbeteren van rechtmatigheidsissues, waarmee we in 2019 zijn gestart, zal in 2020 en de jaren daarna onze volle aandacht hebben.

Een derde noemenswaardige ontwikkeling is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA), die per 1 januari 2020 ingaat. Ambtenaren worden onder deze wet meer gelijk gesteld met “gewone” werknemers, met diverse gevolgen: er is niet langer spraken van een eenzijdige aanstelling, maar van een arbeidscontract, niet de bestuursrechter maar de kantonrechter is bevoegd bij het beslechten van arbeidsconflicten, etc. De voorbereidingen voor deze wet zijn momenteel in volle gang.

ga terug