Inwoners en Bestuur

Budgetten

Wat gaat het kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Lasten

4.695

3.379

3.315

3.245

3.247

3.228

Baten

776

558

404

423

375

326

Resultaat voor bestemming

3.919

2.821

2.911

2.822

2.872

2.902

Mutaties reserves:

toevoegingen

0

142

142

142

142

142

onttrekkingen

70

82

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

3.849

2.881

3.053

2.964

3.014

3.044

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

bedragen x € 1.000

werkelijk 2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Lasten

0.1

Bestuur

3.343

2.355

2.433

2.308

2.308

2.308

0.10

Mutaties reserves

0

142

142

142

142

142

0.2

Burgerzaken

1.284

986

856

912

914

895

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

68

38

26

26

26

26

totaal lasten

4.695

3.521

3.457

3.387

3.389

3.370

Baten

0.1

Bestuur

0

0

0

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

70

82

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

776

558

404

423

375

326

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

0

0

0

0

0

0

totaal baten

846

640

404

423

375

326

totaal taakvelden

3.849

2.881

3.053

2.964

3.014

3.044

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het nadelige verschil van € 172 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Hogere doorbelasting salariskosten, met name door indexering

N

106

Incidentele uitgave in 2019 voor jaarthema

V

20

Hogere verzekeringspremie APPA wethouders

N

13

Hogere bijdrage Fonds Gezamelijke Uitvoering (voorheen via algemene uitkering)

N

23

Indexering bijdrage aan Regio Rivierenland

N

17

Geen onttrekking meer aan reserve wachtgelden pensioenen wethouders i.v.m. vorming voorziening

N

82

Hogere licentiekosten programmatuur burgerzaken

N

15

Geen verkiezingen in 2020

V

100

Lagere netto opbrengst leges burgerzaken

N

59

Halvering budget burgerparticipatie (bezuinigingen)

V

13

Verlaging budget rekenkamercommissie (bezuinigingen)

V

10

Totaal

N

172