Openbare ruimte

Verrekeningen met reserves

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve (bedragen x € 1.000)

Werkelijk saldo 1-1

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Onderhoud groen

112

112

Onderhoud wegen

161

161

Onderhoud civiele kunstwerken

88

88

Riolering

380

380

Financiële herplantplicht bomen

28

28

Begraafplaats Ter Navolging

14

14