Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Verrekeningen met reserves

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve (bedragen x € 1.000)

Werkelijk saldo 1-1

 toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Algemene reserve grondexploitatie

1.200

0

0

1.200

Onderhoud strategische eigendommen

174

25

149

Gemeentelijke eigendommen

550

285

0

265

Woonwagens

18

0

0

18

Risicoreserve WLP

855

0

0

855

Monumenten

113

0

0

113

Onderhoud brede zorgschool

131

0

0

131

Dekking afschrijving Stichting Duurzaam Rivierenland

23

23

0

Klimaatbeleid

98

98