Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten jaar 1

jaarlasten jaar 2

jaarlasten jaar 3

jaarlasten jaar 4

Groot onderhoud St. Maartenskerk Tiel, gedeeltelijk gedekt uit subsidie (224) en onderhoudsreserve (250)

929

Uitbreiding formatie ruimtelijke ordening (gedekt door kostenverhaal bestemmingsplannen)

70

70

70