Vitale en aantrekkelijke stad

Verrekeningen met reserves

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve (bedragen in € 1.000)

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Afschrijving buitensportaccommodaties

1.101

106

995

Reserves Zinder

2.862

293

399

2.755

Reserves Museum

114

24

139

Onderhoud binnensportaccommodaties

704

524

1.228