Sociaal Domein

Verrekeningen met reserves

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve (bedragen in € 1.000)

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Sociaal Domein

82

82

RW-Poa

393

393