Onderwijs

Budgetten

Wat gaat het kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Lasten

7.130

8.537

8.610

9.809

8.817

8.893

Baten

2.979

4.271

3.974

5.217

4.273

4.273

Resultaat voor bestemming

4.151

4.266

4.635

4.592

4.543

4.620

Mutaties reserves:

toevoegingen

1.142

292

122

122

122

122

onttrekkingen

130

207

141

452

70

64

Resultaat na bestemming

5.163

4.351

4.617

4.263

4.596

4.678

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

bedragen x € 1.000

werkelijk 2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Lasten

0.10

Mutaties reserves

1.142

292

122

122

122

122

4.1

Openbaar basisonderwijs

229

256

238

470

219

219

4.2

Onderwijshuisvesting

2.549

2.506

3.065

4.029

3.026

3.102

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.352

5.774

5.307

5.310

5.571

5.571

totaal lasten

8.271

8.829

8.732

9.931

8.939

9.015

Baten

0.10

Mutaties reserves

130

207

141

452

70

64

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

250

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

141

136

195

1.062

119

119

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.838

4.135

3.779

3.904

4.154

4.154

totaal baten

3.109

4.478

4.116

5.669

4.343

4.337

totaal taakvelden

5.163

4.351

4.617

4.263

4.596

4.678

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het nadelige verschil van € 266 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Uitbreiding huisvestingscapaciteit de Sonnewijser

N

170

Incidenteel budget voor aanpak laaggeletterdheid, dit bedrag wordt ontvangen via de algemene uitkering

N

115

Lasten (ver)nieuwbouw Lingecollege

N

91

Verwerkte bezuinigingen in dit programma

V

186

Ontwikkeling toegerekende salariskosten aan dit programma

V

30

Lagere bijdrage onderhoud wisselscholen, in 2019 is incidenteel budget ingezet voor dekking onderhoudslasten "oud onderwijsgebouwen"

N

118

Lasten Adamshof zijn overgeheveld naar gemeentelijke eigendommen (programma 5)

V

38

Overige verschillen

N

26

Totaal

N

266