Openbare ruimte

Budgetten

Wat gaat het kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Lasten

9.287

9.273

9.951

10.020

10.104

10.194

Baten

5.670

4.603

4.743

4.743

4.743

4.561

Resultaat voor bestemming

3.617

4.669

5.208

5.277

5.361

5.633

Mutaties reserves:

toevoegingen

343

0

0

0

0

0

onttrekkingen

0

167

75

75

75

75

Resultaat na bestemming

3.960

4.503

5.133

5.202

5.286

5.558

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

bedragen x € 1.000

werkelijk 2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Lasten

0.10

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

30

41

42

42

42

42

2.1

Verkeer, wegen en water

3.367

3.686

3.848

3.891

3.981

4.074

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.398

2.746

3.076

3.102

3.097

3.096

7.2

Riolering

2.325

2.407

2.596

2.596

2.596

2.596

7.5

Begraafplaatsen

1.509

392

389

389

388

386

totaal lasten

9.630

9.273

9.951

10.020

10.104

10.194

Baten

0.10

Mutaties reserves

0

167

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

0

0

0

0

0

0

2.1

Verkeer, wegen en water

563

311

391

391

391

391

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

517

82

7

7

7

7

7.2

Riolering

4.310

3.983

4.189

4.189

4.189

4.008

7.5

Begraafplaatsen

280

228

231

231

231

231

totaal baten

5.670

4.770

4.818

4.818

4.818

4.636

totaal taakvelden

3.960

4.503

5.133

5.202

5.286

5.558

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het nadelige verschil van € 630 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Stijging energiekosten ivm nieuw contract

N

 107

Bezuiniging onderhoudsbudget civiele kunstwerken

V

 40

Aanpassing inzet veegwagens AVRI

V

 40

Reserve Vogelbuurt opgeheven

N

166

Project Waalkade fase 1 gestart , afschrijving dekking reserve

V

 75

Hogere storting voorziening riolering (obv oud KDP)

N

400

Hogere kapitaalllasten

N

159

Hogere doorbelasting salariskosten naar rioleringsprojecten

V

175

Hogere bijdrage AVRI/IBOR

N

325

Inflatiecorrectie 1,5%

N

105

Hogere inkomsten rioolheffing

V

205

Meer kosten toegerekend aan riolering

V

100

Bijdrage aan BSR tbv inning rioolheffing

N

 3

Totaal

N

630