Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Budgetten

Wat gaat het kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Lasten

7.349

4.909

5.833

4.387

4.344

4.320

Baten

4.062

1.307

1.706

1.275

1.072

1.002

Resultaat voor bestemming

3.288

3.602

4.127

3.112

3.272

3.318

Mutaties reserves:

toevoegingen

916

0

0

45

33

0

onttrekkingen

706

520

606

298

298

322

Resultaat na bestemming

3.498

3.082

3.520

2.859

3.007

2.996

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

bedragen x € 1.000

werkelijk 2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Lasten

0.10

Mutaties reserves

916

0

0

45

33

0

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.053

1.155

2.130

823

807

861

2.4

Economische Havens en waterwegen

65

56

56

56

31

30

3.1

Economische ontwikkeling

730

717

759

759

759

759

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

24

6

6

6

6

6

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

61

51

53

53

53

53

3.4

Economische promotie

267

290

192

122

122

122

5.5

Cultureel erfgoed

169

147

84

84

84

84

7.4

Milieubeheer

1.093

1.244

1.269

1.232

1.232

1.232

8.1

Ruimtelijke Ordening

787

752

933

933

933

863

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.911

155

31

31

31

31

8.3

Wonen en bouwen

1.191

335

318

287

285

278

totaal lasten

8.265

4.909

5.833

4.432

4.378

4.320

Baten

0.10

Mutaties reserves

706

520

606

298

298

322

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

865

759

1.141

726

525

525

2.4

Economische Havens en waterwegen

132

125

127

127

127

127

3.1

Economische ontwikkeling

5

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

0

0

0

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

51

66

58

56

54

54

3.4

Economische promotie

138

202

185

185

185

185

5.5

Cultureel erfgoed

0

0

0

0

0

0

7.4

Milieubeheer

51

26

20

6

6

6

8.1

Ruimtelijke Ordening

-1

10

80

80

80

10

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

2.053

20

0

0

0

0

8.3

Wonen en bouwen

769

100

94

94

94

94

totaal baten

4.767

1.827

2.312

1.573

1.370

1.324

totaal taakvelden

3.498

3.082

3.520

2.859

3.007

2.996

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het nadelige verschil van € 437 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Lagere onttrekking reserve onderhoud strategische eigendommen i.v.m. incidentele onttrekkingen in 2019

N

54

Groot onderhoud kerktoren Tiel

N

929

Rijkssubsidie groot onderhoud kerktoren Tiel

V

224

Bijdrage reserve gemeentelijke eigendommen i.v.m. groot onderhoud kerktoren Tiel

V

250

Hogere OZB bijdrage bouwpercelen Medel

N

21

Lagere doorbelasting salariskosten

N

22

Hogere doorbetaling opbrengsten reclamebelasting (voordeel op programma algemene baten en lasten)

N

50

Hogere bijdrage Omgevingsdienst Rivierenland door indexatie

N

23

Lagere exploitatielasten door verkoop voormalig schoolgebouw Bakkerstraat

V

48

Verhaal kosten bestemmingsplannen

V

70

Eénmalige raming (€ 100.000) saneringskosten Wetroterrein in 2019 vervangen door structurele raming (€ 10.000)  

V

90

Overige verschillen

N

20

Totaal

N

437