Sociaal Domein

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Jaar

Tiel

Nederland

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

2018

734

663

Netto arbeidsparticipatie

% van de beroepsbevolking dat een baan heeft

2018

67,5

67,8

Jeugdwerkloosheid

% werkloze 16 t/m 22 jarigen

2018

1,95

1,52

Bijstandsuitkeringen

Aantal per 1.000 inwoners 18 jr e.o

Aantal re-integratievoorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners 15-65 jr

2018

10.4

15.3

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met delict voor de rechter

%

2018

0,6

0,3

Jongeren met jeugdreclassering

%

Jongeren met jeugdbescherming

%

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1000 inwoners

Kinderen in armoede

%

2015

8,48

6,58