Veiligheid

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten jaar 1

jaarlasten jaar 2

jaarlasten jaar 3

jaarlasten jaar 4

Invoeringskosten Omgevingswet, gedekt uit investeringsfonds

245