Veiligheid

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Jaar

Tiel

Nederland

Verwijzing Halt

Aantal per 10.000 jongeren

2018

119

119

Jongeren met jeugdreclassering

% jongeren 12-23 jaar

2018

0,6

0,3

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2018

2.5

2.2

Gewelds- en seksuele misdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2018

62.7

48.4

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2018

2.3

2.5

Vernieling en misdrijven tegen de openbare ruimte

Aantal per 1.000 inwoners

2018

79.6

54.3

Hernieuwbare electriciteit

%

Fijn huishoudelijk restafval

Aantal kg per inwoner

verkeersongevallen letsel

2015

98

106