Veiligheid

Budgetten

Wat gaat het kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Lasten

4.719

4.418

4.939

4.724

4.724

4.705

Baten

1.368

954

1.053

1.053

1.053

1.053

Resultaat voor bestemming

3.350

3.463

3.887

3.672

3.672

3.652

Mutaties reserves:

toevoegingen

onttrekkingen

Resultaat na bestemming

3.350

3.463

3.887

3.672

3.672

3.652

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

bedragen x € 1.000

werkelijk 2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Lasten

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.489

2.496

2.629

2.667

2.667

2.647

1.2

Openbare orde en Veiligheid

1.397

1.079

1.155

1.147

1.147

1.147

7.3

Afval

26

42

42

42

42

42

7.5

Begraafplaatsen

27

12

12

12

12

12

8.3

Wonen en bouwen

781

789

1.101

856

856

856

totaal lasten

4.719

4.418

4.939

4.724

4.724

4.705

Baten

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

0

0

0

0

0

0

1.2

Openbare orde en Veiligheid

619

185

189

189

189

189

7.3

Afval

0

0

0

0

0

0

7.5

Begraafplaatsen

2

0

0

0

0

0

8.3

Wonen en bouwen

747

769

863

863

863

863

totaal baten

1.368

954

1.053

1.053

1.053

1.053

totaal taakvelden

3.350

3.463

3.887

3.672

3.672

3.652

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het nadelige verschil van € 424 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Hogere bijdrage VRGZ

N

 131

Hogere legesopbrengst omgevingsvergunningen, in 2019 is éénmalig een hogere opbrengst van 155 geraamd, vanaf 2020 structureel 250

V

95

Invoeringskosten omgevingswet 2020 (dekking uit investeringsfonds)

N

 211

Hogere doorbelasting salariskosten

N

223

Overige verschillen

V

46

Totaal

N

424