Veiligheid

Hoofdopgave & ontwikkeling

Samen met onze inwoners willen we bereiken dat Tiel een aantrekkelijke woon-, winkel- en werkstad is, waar burgers zich prettig en veilig voelen.

Het huidige meerjarenprogramma veiligheid is vastgesteld voor de periode 2019-2022. Dit betekent dat voor deze looptijd een aantal prioriteiten zijn vastgesteld. Dit zijn de onderwerpen: 1. ondermijning 2. verhogen verkeersveiligheid 3. aanpak kwetsbare personen 4. problematiek arbeidsmigranten. Daarnaast wordt jaarlijks door de Raad een vijfde prioriteit aangegeven. Voor 2019 betreft dit verbinden veiligheid en zorg. Eind 2019 zal de Raad de prioriteit voor 2020 benoemen.
Veiligheid is een breed en subjectief begrip. Het heeft niet alleen te maken met criminaliteit of vandalisme, maar bijvoorbeeld ook met veiligheid van bouwwerken, de veiligheid voor de omgeving bij bouw- en sloopactiviteiten, verkeersveiligheid, rampen, brand of bij milieuactiviteiten. Gelukkig zien we de afgelopen jaren een (soms forse) daling van de meeste criminaliteitscijfers. Wel zien we in 2019 een stijging van een aantal cijfers (stand 1 augustus 2019)
We gaan verder op de ingeslagen weg om de veiligheid in Tiel te vergroten, onder meer door woninginbraken blijvend tegen te gaan en de aanpak van de criminele groep voort te zetten en geweld en overlast op straat te verminderen. Ook verkeersveiligheid rond scholen is een belangrijk aandachtspunt. Overlast en problematiek m.b.t. arbeidsmigranten wordt projectmatig aangepakt en daar gaan we ook in 2020 mee door.

Teveel bewoners in Tiel voelen zich soms niet helemaal veilig in de eigen wijk of het dorp waarin zij wonen. Veiligheid vraagt voortdurende aandacht van de overheid, maar ook van de inwoners zelf. Door oplettendheid van burgers en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid wordt de veiligheid vergroot. Buurtpreventie, het gebruik en stimuleren van Whatsapp groepen en andere inzet en betrokkenheid van inwoners blijft een belangrijk uitgangspunt. We zien dat het aantal buurtpreventieprojecten de laatste jaren sterk is gestegen (inmiddels 32 in totaal) en dat is een goede ontwikkeling.

Preventie
We monitoren de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid voortdurend en spelen alert in op ontwikkelingen. Het voorkomen van overlast en criminaliteit is een belangrijk uitgangspunt.Afstemming met onze partners, zoals de politie en de Avri, is hierbij belangrijk. Veiligheid is meer dan alleen 'blauw op straat', ook een plezierige woonomgeving draagt bij aan een veilige woonomgeving. Een opgeruimde en goed onderhouden leefomgeving, verzorgd groen en goede bestrating zijn bovendien het visitekaartje van de stad.

Vergunningen, toezicht en handhaving
We sluiten onaanvaardbare risico’s met betrekking tot de constructieve veiligheid, de brandveiligheid en de omgevingsveiligheid bij bouwen en slopen uit. De preventieve toets bij vergunningverlening en het toezicht en de handhaving daarvan moet hierop aansluiten. Bestaande bouwwerken moeten ten aanzien van constructie- en brandveiligheid veilig blijven voor het beoogde gebruik en voor de omgeving.