A. Lokale heffingen

Ontwikkeling opbrengsten

Hieronder is een overzicht opgenomen van de geraamde opbrengsten van de diverse heffingen.

bedragen x € 1.000

Werkelijke opbrengst rekening 2018

Raming opbrengst begroting 2019

Raming opbrengst begroting 2020

Belastingen

OZB woningen

4.399

4.560

4.895

OZB niet-woningen eigenaren

2.628

2.642

3.031

OZB niet-woningen gebruikers

1.644

1.735

1.892

Hondenbelasting

239

244

251

Parkeerbelasting*

1.853

2.475

2.407

Precariobelasting**

3.346

1.290

3.342

Reclamebelasting

508

450

500

Rioolheffing

4.309

3.983

4.189

Verblijfsbelasting

104

175

175

Leges

1.594

1.377

948

Lijkbezorgingsrechten

280

228

231

Marktgelden

20

32

32

Totaal lokale heffingen

20.924

19.191

21.893

*  De parkeerbelasting is inclusief de naheffingsaanslagen en de opbrengst van parkeervergunningen
** In de raming van 2019 is nog niet meegenomen de opbrengst voor elektriciteitsleidingen, deze wordt bijgeraamd in de 2e voortgangsrapportage 2019.

ga terug