Financiële beschouwingen

Dekkingsmaatregelen

Om de begroting in elk geval voor de jaren 2020 en 2021 sluitend te maken stellen wij u de volgende maatregelen voor:

a)   Meer kosten toerekenen aan riolering: € 100.000 structureel
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het Gemeentelijk Rioleringsplan. Uit vergelijking met andere gemeenten blijkt dat we meer kosten kunnen toerekenen aan riolering dan we nu doen. Deze toerekening hoeft op dit moment niet te leiden tot een verhoging van het tarief, omdat we per saldo meer opbrengsten hebben dan uitgaven. Het verschil wordt nu gestort in de voorziening Riolering. Een voorzichtige schatting is dat we zeker € 100.000 extra aan kosten kunnen toerekenen, waardoor we minder in de voorziening hoeven te storten.

b)   Ruimte in kostendekkendheid leges benutten: € 250.000 structureel
Binnenkort ontvangt u de resultaten van een onderzoek dat, mede in het kader van Tiel in Evenwicht, is uitgevoerd naar de kostendekkendheid van onze leges. Uit de eerste resultaten blijkt dat er met name bij de omgevingsvergunningen behoorlijk veel ruimte is om de tarieven te verhogen. Wat de gevolgen hiervan zijn voor individuele aanvragen kunnen we in dit stadium nog niet zeggen, dat hangt mede af van keuzes over de systematiek van verdeling van de verhoging over kleine en grote aanvragen. Het is onze bedoeling om u in december een voorstel voor te leggen over aanpassing van de tarieven. Uitgangspunt is aan de ene kant om zoveel mogelijk uit te gaan van kostendekkende tarieven, maar anderzijds Tiel de tarieven zodanig te houden dat het aantrekkelijk blijft om hier te bouwen, ook t.o.v. omringende gemeenten. Vooruitlopend hierop stellen we voor om nu alvast een extra opbrengst te ramen van € 250.000.
Wat we op dit moment ook zien is dat de opbrengst 2019 van de omgevingsvergunningen fors hoger is dan de raming, een raming die we al eenmalig hadden verhoogd met € 165.000. Of deze trend ook na 2019 doorzet weten we niet, maar het lijkt er op dat er ook met de huidige tarieven ruimte binnen de raming is om deze te verhogen.

c)   Uren toerekenen aan facilitaire grondprojecten: p.m.
In het verleden rekenden we veel ambtelijke uren toe aan grondexploitatieprojecten. Deze uren drukten dan niet op de exploitatie, maar werden terugverdiend via grondverkopen. Op dit moment kennen we nauwelijks nog grondexploitaties. Wel leveren we faciliterende diensten voor projectontwikkelaars. Daarvoor kunnen we exploitatiebijdragen in rekening brengen. We kunnen de uren plus overhead die daarmee gemoeid zijn hieruit dekken. We kunnen dit nu nog niet financieel vertalen, maar als u deze lijn steunt kunnen we hiervoor op een later moment alsnog voorstellen voor doen.

d)   Storting reserve tijdelijke huisvesting Lingecollege achterwege laten; rond € 400.000 in 2020-2022
Zolang de investeringen in het Lingecollege nog niet zijn afgerond storten we het verschil tussen de huidige kapitaallasten en de beschikbaar gestelde jaarlast ad. € 875.000 in de reserve huisvesting Lingecollege. Uit deze reserve betalen we kosten voor tijdelijke huisvesting in de periode van de verbouwing. In deze begroting hebben we de volgende stortingen geraamd:
2020: 430.000
2021: 434.000
2022: 260.000
Als gevolg van deze stortingen zal de reserve per eind 2022 uitkomen op € 2,3 miljoen. De enige kosten die er nog uit gedekt moeten worden zijn voor de tijdelijke huisvesting van het VMBO. De verwachting is dat we daarvoor de bovengenoemde bedragen niet nodig hebben. We stellen daarom voor om van deze stortingen af te zien.

e)   Uitstel investeringen: € 99.000 in 2021, € 97.500 in 2022
Een tweetal investeringen die zijn geraamd voor de komende jaren, zullen op een later moment klaar zijn dan waar we nu vanuit gaan. Het gaat om de Burense Poort, deze kan doorgeschoven van 2020 naar 2021, en de rondweg Passewaaij, deze kunnen we doorschuiven van 2021 naar 2022. Dat betekent dat ook de kapitaallasten van die investeringen een jaar later geraamd worden.

Bovenstaande dekkingsmaatregelen leiden tot een aangepast meerjarenperspectief, dat er als volgt uit komt te zien:

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Uitkomst na sept.circulaire

-550

-72

-2.338

-1.206

dekkingsmogelijkheden:

meer kosten dekken uit rioolheffing

100

100

100

100

ruimte leges benutten

250

250

250

250

uren toerekenen aan facilitaire projecten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

geen  storting reserve huisvesting Lingecollege

430

434

260

uitstel investeringen

80

66

Saldo incl. dekkingsmaatregelen

230

792

-1.662

-856

N.B. In dit saldo is vanaf 2021 jaarlijks 200 structureel plus 200 incidenteel beschikbaar voor nieuwe uitgaven, ofwel 400 in 2021, 600 in 2022 en 800 in 2023.

Daarmee hebben we de begroting 2020 en 2021 sluitend, terwijl we voor 2022 en daarna nog dekking moeten vinden voor de tekorten. Belangrijkste oorzaak hiervoor is het wegvallen van de opbrengst precarioheffing op leidingen. Als deze tekorten zo blijven bestaan zullen we voor die jaren opnieuw bezuinigingen moeten inzetten.

ga terug