Inleiding

Algemeen

Aan de raad

Ook dit jaar presenteren we de begroting als een website die door iedereen te raadplegen is. Voor degene die daar behoefte aan heeft is op de website een pdf te downloaden.
De opzet van de programma's is in deze begroting veranderd ten opzichte van vorige begrotingen en sluit aan bij het uitvoeringsprogramma dat we hebben gemaakt als sturingsinstrument voor de realisatie van onze doelen.

In dit uitvoeringsprogramma werken we op basis van doelen, resultaten en activiteiten.
Per programma vindt u eerst de hoofdopgave van dat programma, de relevante beleidsontwikkelingen en de beleidskader.
Vervolgens presenteren we u onze doelen en de resultaten en activiteiten voor zover deze bestuurlijk relevant zijn. We beschrijven daarbij waarom we die resultaten nastreven en welke risico's er zijn dat we het resultaat niet behalen.

Op dit moment beschikken we nog niet over een volledige set aan indicatoren die passen bij onze doelstellingen en resultaten. In deze begroting starten we met bijna alleen de wettelijk voorgeschreven indicatoren en bouwen de set van de indicatoren de komende jaren verder uit.

Verbonden partijen worden steeds belangrijker bij de uitvoering van onze taken. Per programma beschrijven we daarom de belangrijkste ontwikkelingen bij die verbonden partijen.

Onder de budgetten vindt u een overzicht terug van de kosten per programma, de verschillen met de begroting 2019, de nieuwe uitgaven, de bezuinigingen en de mutaties in de reserves.

De paragrafen geven vanuit een ander perspectief zicht op ontwikkelingen. In de opzet hebben we geen wezenlijke veranderingen aangebracht ten opzichte van vorige begrotingen. Uitzondering is de paragraaf Bedrijfsvoering, die we op dezelfde manier hebben ingericht als de programma's.

Tot slot vindt u in deel 4, de Financiële begroting, meer informatie over alle onderliggende cijfers en financiële overzichten.

ga terug