Geprognosticeerde balans

De geprognosticeerde balans geeft nader inzicht in de financiële positie van de gemeente. In de paragraaf weerstandsvermogen zijn kengetallen opgenomen die op basis van deze balans zijn berekend.

Activa

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

(im) Materiële vaste activa

133.809

143.587

147.568

161.292

161.717

156.365

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

135

Financiële vaste activa: Leningen

10.824

8.841

8.377

9.389

9.047

8.699

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

+

Totaal Vaste Activa

144.768

152.428

155.945

170.681

170.764

165.064

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen

30

Uitzettingen  <1 jaar

26.755

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Liquide middelen

1.374

1.374

1.374

1.374

1.374

1.374

Overlopende activa

3.570

+

Totaal Vlottende Activa

33.558

13.203

13.203

13.203

13.203

13.203

Totaal Activa

178.326

165.631

169.148

183.884

183.967

178.267

Passiva

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Eigen vermogen

39.823

37.467

35.424

36.463

37.771

39.196

Voorzieningen

5.758

6.487

7.292

7.292

7.292

7.292

Vaste schuld

112.671

117.106

116.769

116.424

116.030

115.608

+

Totaal Vaste Passiva

158.252

161.061

159.485

160.179

161.093

162.097

Vlottende schuld

14.665

4.570

9.663

23.705

22.874

16.171

Overlopende passiva

5.409

+

Totaal Vlottende Passiva

20.074

4.570

9.663

23.705

22.874

16.171

Totaal Passiva

178.326

165.631

169.148

183.884

183.967

178.267

 

ga terug