F. Verbonden partijen

Belastingsamenwerking Rivierenland

 

 

Belastingsamenwerking Rivierenland

Vestigingsplaats

Tiel

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Samenwerking bij de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen, alsmede bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van de vastgoedinformatie.
De verordenende bevoegdheid blijft bij de gemeente.

Bestuurlijk belang

Alle deelnemende bestuursorganen zijn in het algemeen bestuur (AB) vertegenwoordigd, waarbij Waterschap Rivierenland met twee leden is vertegenwoordigd. Alle deelnemers, met uitzondering van Waterschap Rivierenland, hebben één stem. De leden namens Waterschap Rivierenland hebben beiden twee stemmen. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter en twee leden, door en uit het AB gekozen, waarbij ten minste één lid uit de vertegenwoordiging namens Waterschap Rivierenland wordt gekozen.

Betrokkenen

De deelnemers zijn Waterschap Rivierenland, gemeenschappelijke regeling regio Rivierenland (AVRI) en de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Montfoort, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Tiel.

Risico’s

De incidentele weerstandscapaciteit van BSR is gelijk aan de in de begroting opgenomen post onvoorzien. In 2009 is besloten dat er geen algemene reserve bij BSR zal worden gevormd. BSR heeft als gevolg daarvan geen structurele weerstandscapaciteit. Voor eventuele risico's die niet in de begroting zijn opgenomen, en niet gedragen kunnen worden uit de post onvoorzien, dienen deelnemers van BSR zelf een voorziening te treffen. Risico's met betrekking tot de belastingopbrengsten behoren niet tot de bedrijfsrisico's van BSR.

Relatie met programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2019

Begrote
bijdrage 2020

Begroot
Eigen vermogen

Begroot
Vreemd vermogen

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2020

586

601

259

266

643

546