F. Verbonden partijen

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

 

 

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Vestigingsplaats

Tiel

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Rijk, Provincie en gemeenten willen de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu verbeteren. Daarom is een uitvoeringsorganisatie opgericht die taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoert.

Bestuurlijk belang

Alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd met 1 collegelid in het Algemeen Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur bestaat naast de voorzitter uit 3 leden.

Betrokkenen

De deelnemers zijn Provincie Gelderland en de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Risico’s

De Omgevingsdienst Rivierenland loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van bestemmingsreserves en voorzieningen en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle.
Op voorhand kan ten aanzien van het beleid worden gesteld dat het weerstandsvermogen uiteindelijk in wordt gevormd door het weerstandsvermogen van de deelnemers. Niettemin zijn er ook redenen om binnen de Omgevingsdienst weerstandsvermogen op te bouwen. Op grond van wettelijke voorschriften kan de Omgevingsdienst verplicht worden voorzieningen te vormen voor kwantificeerbare risico's, verplichtingen en verliezen. Daarnaast kan het wenselijk worden geacht door de deelnemers om voor bepaalde activiteiten een reserve te hebben om te voorkomen dat bedrijfsresultaten en onvoorziene omstandigheden grote afwijkingen veroorzaken in de jaarlijkse geraamde gemeentelijke bijdragen.

Relatie met programma's

1. Veiligheid

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2019

Begrote bijdrage 2020

Begroot
Eigen vermogen

Begroot
Vreemd vermogen

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2020

917

941

1.109

1.075

8.377

8.018