F. Verbonden partijen

Recreatieschap Nederrijn Lek en Waal

 

 

Recreatieschap Nederrijn Lek en Waal

Vestigingsplaats

Tiel

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Het recreatieschap behartigt de gezamenlijke belangen op het gebied van openluchtrecreatie, toerisme, landschapschoon en natuurbescherming op bovenlokaal niveau. Samen met het Natuur- en Recreatieschap Lingegebied en het Recreatieschap Over-Betuwe wordt deelgenomen in de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied. Sinds mei 2008 is de naam gewijzigd en wordt gewerkt vanuit de handelsnaam Uit®waarde.

Bestuurlijk belang

In het Algemeen Bestuur zijn alle betrokkenen met één of meer leden vertegenwoordigd.

Betrokkenen

Deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal.

Risico’s

Relatie met programma's

5. Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2019

Begrote
bijdrage 2020

Begroot
Eigen vermogen

Begroot
Vreemd vermogen

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2020

0

0

0

0

6.853

6.853