F. Verbonden partijen

Industrieschap Medel

 

 

Industrieschap Medel

Vestigingsplaats

Tiel

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Dit samenwerkingsverband heeft als doel de ontwikkeling van het bedrijvenpark Medel. Medel heeft zowel een lokaal, subregionaal als (boven) regionaal karakter en is gelegen in de gemeente Tiel.

Bestuurlijk belang

In het Algemeen Bestuur (AB) zijn de betrokken gemeenten vertegenwoordigd met elk 4 leden welke zijn aangewezen door de Raad.
In het Dagelijks Bestuur hebben van iedere gemeente 2 collegeleden zitting welke zijn aangewezen door het AB.
De voorzitter en waarnemend voorzitter worden gekozen uit de Tielse leden.

Betrokkenen

Neder-Betuwe en Tiel zijn de deelnemende gemeenten.

Risico’s

Als structurele weerstandscapaciteit beschikt het Industrieschap Medel over een “borgstelling” van beide deel-nemende gemeenten. Daarmee is een algemene dekking verkregen voor alle mogelijke risico’s, aangezien alle kosten die voortvloeien uit zich voordoende risico’s, ten laste komen van het eindresultaat. Gelet op de aard van een grondexploitatie en de onzekerheid over de uitkomsten van het geprognosticeerde resultaat, wordt pas aan het eind van het project de rekening definitief opgemaakt. Gelet op de borgstelling van de deelnemende ge-meenten zal het dan aanwezige positieve of negatieve resultaat tussen beide deelnemende gemeenten ieder voor de helft worden verdeeld.

Voor de grondexploitaties ‘Medel 1’ en ‘Medel afronding’ is een risicoparagraaf opgesteld. Deze bestaat uit een risico-inventarisatie, de beheersmaatregelen per risico en een weerstandsparagraaf, inclusief de benodigde weerstandscapaciteit volgens het systeem “NARIS”. Deze paragraaf wordt halfjaarlijks geactualiseerd en is meest recentelijk opgesteld per 1 januari 2019. Hiermee wordt ruim voldaan aan de criteria voor risicomanagement, te weten “gestructureerd en expliciet risico’s in kaart brengen, te evalueren en door er pro-actief mee om te gaan, ze beter te beheersen”.

Relatie met programma's

5. Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2019

Begrote
bijdrage 2020

Begroot
Eigen vermogen

Begroot
Vreemd vermogen

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2020

0

0

10.442

10.442

32.937

12.910