F. Verbonden partijen

Regio Rivierenland

 

 

Regio Rivierenland

Vestigingsplaats

Tiel

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De Regio Rivierenland is een gemeenschappelijke regeling van acht gemeenten waarbinnen op regionaal niveau voor de gemeenten taken worden uitgevoerd op het gebied van verkeer en vervoer, milieu, ruimtelijke ordening en waterbeheersing, volkshuisvesting, onderwijs, economie, arbeidsmarkt, volksgezondheid en zorg (jeugdbeleid, WMO). De gemeenschappelijke regeling voert zowel uitvoeringstaken als (strategische)beleidstaken uit.

Bestuurlijk belang

Alle gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Het AB bestaat uit 8 leden en een voorzitter. Elke gemeente heeft één zetel. De AB-leden hebben stemrecht in de omvang waarin het inwoneraantal van de gemeente die zij vertegenwoordigen zich verhoudt tot het inwoneraantal van alle deelnemende gemeenten gezamenlijk. Er wordt afgerond op honderdtallen inwoners. Voorzitter van het AB is een gemeenschappelijk lid, dat door alle gemeenten gezamenlijk wordt aangewezen. De voorzitter van het AB heeft 1 stem in het AB. Het DB bestaat uit 3 leden, waaronder de voorzitter. Deze is ook voorzitter van het DB. Het AB wijst uit zijn midden ten minste 2 leden aan als leden van het Dagelijks Bestuur.

Betrokkenen

De raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Risico’s

De weerstandscapaciteit is voldoende om de risico’s die de regio loopt op te vangen.
Het beleid wordt ongewijzigd voortgezet.

Onderstaande risico’s zijn relevant voor de begroting 2020:
1. Bij Contractgestuurde dienstverlening wordt gewerkt met dienstverleningsovereenkomsten.
Aan het werken met dienstverleningsovereenkomsten zijn financiële risico's verbonden. De
financiële risico's en eventuele tekorten bij de uitvoering van taken voor gemeenten kunnen
worden opgevangen door inzet van de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening.
2. Regio Rivierenland is namens de regiogemeenten en provincie verantwoordelijk voor de
organisatie van het regionale vervoersysteem Versis. Het coördineren en beheren van de
uitvoering van Versis/Basismobiliteit kan risico's met zich meebrengen.
Voor de uitvoering van het vervoer zijn overeenkomsten gesloten met een regiecentrale en een
aantal vervoerders. Financiële risico's bestaan bij een eventueel faillissement van een van de
partijen. Daarnaast bestaan risico's bij onenigheid tussen opdrachtgever en uitvoerende
ondernemers, wat uiteindelijke financiële gevolgen kan hebben. Tot slot kunnen er financiële
risico's zijn op het gebied van personele verplichtingen, als de uitvoering van Versis door de
Regio wordt beëindigd. De gevolgen van financiële risico's en tekorten kunnen worden
gefinancierd vanuit de risicoreserve Contractgestuurde dienstverlening.
3. Er is een inventarisatie uitgevoerd naar de financiële risico's bij het Regiokantoor van Regio
Rivierenland, waarbij tevens een koppeling is gelegd met de saldi van reserves en
voorzieningen om de risico's te kunnen dekken. De in de balans opgenomen algemene reserve
van € 474.000 wordt voldoende geacht voor het afdekken van de financiële risico's.
4. In aanvulling op de uitgevoerde risico-inventarisatie bij het Regiokantoor is een
vervolgonderzoek uitgevoerd, specifiek gericht op frauderisico's. Frauderisico’s kunnen (latent)
aanwezig zijn zowel op het gebied van onttrekking van geld of goederen aan de organisatie als
ook met betrekking tot de financiële verantwoording. Doel van de frauderisico-analyse is vast
te stellen hoe het staat met de kwaliteit van beheersing van frauderisico's.
Er functioneren voldoende controle- en beheersingsmaatregelen binnen het Regiokantoor van
Regio Rivierenland. De frauderisico's worden als 'laag' gekwalificeerd.

Relatie met programma's

De Regio Rivierenland is opgenomen in Programma 2, Wonen, werken en bedrijven. Deze indeling hangt samen met de economische Speerpunten die de deelnemers van de Regio Rivierenland hebben geformuleerd: Agribusiness, Economie en logistiek en Recreatie en Toerisme. Behalve over deze drie speerpunten worden in regionaal verband ook beleidsvoorstellen voorbereid op het terrein van (basis)mobiliteit, wonen, breedband, duurzame energie en het sociaal domein (Wmo en Jeugd). De taken van deze GR hebben daarom ook een relatie met de programma's Leefbaarheid, welzijn en zorg en Landschap, verkeer en openbare ruimte.

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2019

Begrote
bijdrage 2020

Begroot
Eigen vermogen

Begroot
Vreemd vermogen

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2020

336

353

2.388

2.089

5.322

5.049