Financiële overzichten

Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

werkelijk 2018

begroot 2019

begroot 2020

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01

Veiligheid

4.719

1.368

3.350

4.418

954

3.463

4.939

1.053

3.887

02

Sociaal domein

62.976

18.427

44.548

61.530

16.289

45.241

66.787

16.865

49.922

03

Vitale en aantrekkelijke stad

10.966

3.493

7.473

11.695

3.472

8.223

11.160

3.354

7.806

04

Mobiliteit

3.322

2.171

1.151

3.353

2.759

594

3.514

2.442

1.072

05

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

7.349

4.062

3.288

4.909

1.307

3.602

5.833

1.706

4.127

06

Openbare ruimte

9.287

5.670

3.617

9.273

4.603

4.669

9.951

4.743

5.208

07

Onderwijs

7.130

2.979

4.151

8.537

4.271

4.266

8.610

3.974

4.635

08

Inwoners en bestuur

4.695

776

3.919

3.379

558

2.821

3.315

404

2.911

99

Algemene baten en lasten

16.808

87.474

-70.666

14.731

85.587

-70.855

15.013

92.767

-77.754

totaal exclusief reserves

127.252

126.421

831

121.823

119.800

2.024

129.122

127.308

1.814

Programmabegroting meerjarig (reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

werkelijk 2018

begroot 2019

begroot 2020

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

02

Sociaal domein

0

180

-180

0

0

0

0

0

0

03

Vitale en aantrekkelijke stad

1.074

603

470

623

1.048

-424

841

505

337

04

Mobiliteit

3.023

3.235

-212

1.245

979

266

77

0

77

05

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

916

706

211

0

520

-520

0

606

-606

06

Openbare ruimte

343

0

343

0

167

-167

0

75

-75

07

Onderwijs

1.142

130

1.012

292

207

84

122

141

-19

08

Inwoners en bestuur

0

70

-70

142

82

60

142

0

142

99

Algemene baten en lasten

3.092

2.344

748

54

1.376

-1.323

1.244

2.913

-1.669

totaal mutatie reserves

9.589

7.268

2.320

2.355

4.379

-2.024

2.427

4.241

-1.814

totaal van de programma's

136.840

133.689

3.151

124.179

124.179

0

131.549

131.549

0

Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

begroot 2021

begroot 2022

begroot 2023

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01

Veiligheid

4.724

1.053

3.672

4.724

1.053

3.672

4.705

1.053

3.652

02

Sociaal domein

64.070

16.822

47.248

63.768

16.793

46.975

63.003

16.763

46.240

03

Vitale en aantrekkelijke stad

11.221

3.354

7.867

10.709

3.354

7.354

10.679

3.354

7.325

04

Mobiliteit

3.420

2.442

978

3.457

2.442

1.015

3.288

2.442

846

05

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

4.387

1.275

3.112

4.344

1.072

3.272

4.320

1.002

3.318

06

Openbare ruimte

10.020

4.743

5.277

10.104

4.743

5.361

10.194

4.561

5.633

07

Onderwijs

9.809

5.217

4.592

8.817

4.273

4.543

8.893

4.273

4.620

08

Inwoners en bestuur

3.245

423

2.822

3.247

375

2.872

3.228

326

2.902

99

Algemene baten en lasten

14.082

91.480

-77.398

14.011

88.721

-74.710

14.281

89.386

-75.105

totaal exclusief reserves

124.978

126.809

-1.831

123.181

122.827

354

122.591

123.161

-570

Programmabegroting meerjarig (reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

begroot 2021

begroot 2022

begroot 2023

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

02

Sociaal domein

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Vitale en aantrekkelijke stad

841

321

520

761

338

423

761

349

412

04

Mobiliteit

134

0

134

130

0

130

309

0

309

05

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

45

298

-253

33

298

-265

0

322

-322

06

Openbare ruimte

0

75

-75

0

75

-75

0

75

-75

07

Onderwijs

122

452

-330

122

70

52

122

64

58

08

Inwoners en bestuur

142

0

142

142

0

142

142

0

142

99

Algemene baten en lasten

1.750

58

1.692

-704

58

-762

103

58

45

totaal mutaties reserves

3.035

1.205

1.831

485

839

-354

1.437

867

570

totaal van de programma's

128.014

128.014

0

123.666

123.666

0

124.028

124.028

0

Totaal lasten en baten per taakveld

taakveld (bedragen x € 1.000)

werkelijk 2018

begroot
2019

begroot
2020

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.1

Bestuur

3.343

0

3.343

2.355

0

2.355

2.433

0

2.433

0.10

Mutaties reserves

9.250

7.268

1.982

3.043

4.379

-1.336

2.197

4.166

-1.969

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

-688

0

-688

230

0

230

0.2

Burgerzaken

1.284

776

508

986

558

427

856

404

452

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.053

865

189

1.155

759

397

2.130

1.141

989

0.4

Overhead

15.641

1.371

14.270

13.887

1.267

12.620

14.651

2.701

11.951

0.5

Treasury

477

708

-231

352

524

-172

285

495

-210

0.61

OZB woningen

696

4.399

-3.703

407

4.560

-4.153

420

4.895

-4.475

0.62

OZB niet-woningen

0

4.272

-4.272

171

4.377

-4.206

172

4.923

-4.751

0.63

Parkeerbelasting

0

1.396

-1.396

0

2.006

-2.006

0

1.883

-1.883

0.64

Belastingen Overig

18

4.093

-4.074

23

1.984

-1.961

24

4.093

-4.069

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

72.250

-72.250

0

72.802

-72.802

0

75.660

-75.660

0.8

Overige baten en lasten

-42

382

-424

-159

72

-231

-559

0

-559

0.9

Vennootschapsbelasting

18

0

18

50

0

50

20

0

20

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.519

0

2.519

2.537

0

2.537

2.671

0

2.671

1.2

Openbare orde en Veiligheid

1.397

619

778

1.079

185

894

1.155

189

966

2.1

Verkeer, wegen en water

4.106

602

3.505

4.432

315

4.117

4.643

395

4.248

2.2

Parkeren

2.277

456

1.821

2.327

465

1.862

2.501

521

1.980

2.4

Economische Havens en waterwegen

65

132

-67

56

125

-69

56

127

-71

2.5

Openbaar vervoer

305

280

26

279

283

-5

219

35

183

3.1

Economische ontwikkeling

730

5

725

717

0

717

759

0

759

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

24

0

24

6

0

6

6

0

6

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

61

51

10

51

66

-15

53

58

-5

3.4

Economische promotie

294

239

54

320

262

59

222

246

-24

4.1

Openbaar basisonderwijs

229

0

229

256

0

256

238

0

238

4.2

Onderwijshuisvesting

2.549

141

2.408

2.506

136

2.370

3.065

195

2.869

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.352

2.838

1.514

5.774

4.135

1.640

5.307

3.779

1.528

5.1

Sportbeleid en activering

338

0

338

386

0

386

414

0

414

5.2

Sportaccommodaties

1.485

376

1.108

2.384

577

1.807

1.527

446

1.081

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

6.748

2.927

3.821

6.680

2.753

3.928

7.078

2.795

4.283

5.4

Musea

848

70

778

904

66

839

849

53

796

5.5

Cultureel erfgoed

169

0

169

147

0

147

84

0

84

5.6

Media

806

18

788

783

16

766

699

0

699

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.108

517

2.591

3.272

82

3.191

3.640

7

3.634

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.490

43

3.448

3.937

0

3.937

4.138

0

4.138

6.2

Wijkteams

1.418

22

1.396

1.387

13

1.373

1.507

13

1.494

6.3

Inkomensregelingen

21.168

16.575

4.593

22.317

15.772

6.545

24.475

16.351

8.123

6.4

Begeleide participatie

111

0

111

7.282

0

7.282

7.239

0

7.239

6.5

Arbeidsparticipatie

13.400

1.266

12.135

3.700

64

3.635

4.358

72

4.286

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.258

4

2.254

1.410

4

1.405

2.318

4

2.314

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

7.605

487

7.118

8.151

403

7.748

8.335

391

7.944

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.999

0

6.999

11.005

0

11.005

11.926

0

11.926

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

4.450

31

4.419

276

32

243

282

33

250

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

365

0

365

384

0

384

411

0

411

7.1

Volksgezondheid

1.780

0

1.780

1.720

0

1.720

1.823

0

1.823

7.2

Riolering

2.325

4.310

-1.984

2.407

3.983

-1.575

2.596

4.189

-1.593

7.3

Afval

26

0

26

42

0

42

42

0

42

7.4

Milieubeheer

1.093

51

1.042

1.244

26

1.219

1.269

20

1.249

7.5

Begraafplaatsen

1.536

282

1.254

404

228

176

401

231

170

8.1

Ruimtelijke Ordening

787

-1

788

752

10

742

933

80

853

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.911

2.053

-142

155

20

135

31

0

31

8.3

Wonen en bouwen

1.972

1.517

455

1.124

869

255

1.419

958

462

totaal saldo taakvelden

136.840

133.689

3.151

124.179

124.179

0

131.549

131.549

0

Totaal lasten en baten per taakveld

taakveld (bedragen x € 1.000)

begroot 2021

begroot 2022

begroot 2023

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.1

Bestuur

2.308

0

2.308

2.308

0

2.308

2.308

0

2.308

0.10

Mutaties reserves

2.244

1.130

1.114

2.147

764

1.383

2.293

792

1.500

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

792

0

792

-1.662

0

-1.662

-856

0

-856

0.2

Burgerzaken

912

423

489

914

375

538

895

326

568

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

823

726

97

807

525

282

861

525

335

0.4

Overhead

13.164

1.224

11.939

12.946

1.224

11.721

12.938

1.224

11.713

0.5

Treasury

311

483

-172

143

473

-330

115

470

-355

0.61

OZB woningen

420

4.923

-4.503

420

4.937

-4.517

420

4.956

-4.536

0.62

OZB niet-woningen

172

4.972

-4.800

172

5.022

-4.850

172

5.072

-4.900

0.63

Parkeerbelasting

0

1.883

-1.883

0

1.883

-1.883

0

1.883

-1.883

0.64

Belastingen Overig

24

4.093

-4.069

24

786

-762

24

786

-762

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

75.785

-75.785

0

76.279

-76.279

0

76.878

-76.878

0.8

Overige baten en lasten

-28

0

-28

287

0

287

593

0

593

0.9

Vennootschapsbelasting

20

0

20

20

0

20

20

0

20

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.709

0

2.709

2.709

0

2.709

2.689

0

2.689

1.2

Openbare orde en Veiligheid

1.147

189

958

1.147

189

958

1.147

189

958

2.1

Verkeer, wegen en water

4.585

395

4.190

4.714

395

4.320

4.803

395

4.409

2.2

Parkeren

2.507

521

1.987

2.505

521

1.985

2.341

521

1.821

2.4

Economische Havens en waterwegen

56

127

-71

31

127

-97

30

127

-97

2.5

Openbaar vervoer

218

35

183

218

35

183

218

35

183

3.1

Economische ontwikkeling

759

0

759

759

0

759

759

0

759

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6

0

6

6

0

6

6

0

6

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

53

56

-3

53

54

-1

53

54

-1

3.4

Economische promotie

152

246

-94

152

246

-94

152

246

-94

4.1

Openbaar basisonderwijs

470

250

219

219

0

219

219

0

219

4.2

Onderwijshuisvesting

4.029

1.062

2.967

3.026

119

2.907

3.102

119

2.983

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.310

3.904

1.406

5.571

4.154

1.417

5.571

4.154

1.417

5.1

Sportbeleid en activering

401

0

401

401

0

401

401

0

401

5.2

Sportaccommodaties

1.877

446

1.432

1.618

446

1.173

1.612

446

1.167

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

6.907

2.795

4.113

6.726

2.795

3.931

6.704

2.795

3.909

5.4

Musea

848

53

795

848

53

795

846

53

793

5.5

Cultureel erfgoed

84

0

84

84

0

84

84

0

84

5.6

Media

687

0

687

676

0

676

676

0

676

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.572

7

3.565

3.507

7

3.500

3.506

7

3.499

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.461

0

3.461

3.461

0

3.461

3.262

0

3.262

6.2

Wijkteams

1.483

0

1.483

1.483

0

1.483

1.483

0

1.483

6.3

Inkomensregelingen

23.316

16.351

6.965

23.316

16.351

6.965

23.316

16.350

6.966

6.4

Begeleide participatie

7.160

0

7.160

7.040

0

7.040

6.838

0

6.838

6.5

Arbeidsparticipatie

3.778

72

3.706

3.851

72

3.779

3.937

72

3.865

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.318

4

2.314

2.318

4

2.314

2.318

4

2.314

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

8.335

362

7.973

8.335

333

8.002

8.335

304

8.031

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

11.726

0

11.726

11.476

0

11.476

11.026

0

11.026

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

282

33

250

282

33

250

282

33

250

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

411

0

411

411

0

411

411

0

411

7.1

Volksgezondheid

1.823

0

1.823

1.819

0

1.819

1.819

0

1.819

7.2

Riolering

2.596

4.189

-1.593

2.596

4.189

-1.593

2.596

4.008

-1.412

7.3

Afval

42

0

42

42

0

42

42

0

42

7.4

Milieubeheer

1.232

6

1.226

1.232

6

1.226

1.232

6

1.226

7.5

Begraafplaatsen

401

231

170

400

231

169

398

231

167

8.1

Ruimtelijke Ordening

933

80

853

933

80

853

863

10

853

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

31

0

31

31

0

31

31

0

31

8.3

Wonen en bouwen

1.143

958

185

1.141

958

184

1.134

958

177

totaal saldo taakvelden

128.014

128.014

0

123.666

123.666

0

124.028

124.028

0

ga terug