Algemene baten en lasten

Onvoorziene uitgaven

bedragen x € 1.000

werkelijk 2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Onvoorziene uitgaven

-78

70

40

40

40

40

totaal lasten

-78

70

40

40

40

40

Toelichting onvoorziene uitgaven

Het bedrag voor onvoorzien kan worden aangewend ten behoeve van eenmalige zaken die voldoen aan de criteria: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.
In het kader van Tiel in evenwicht is de raming verlaagd van € 70.000 naar € 40.000.