Algemene baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

In onderstaande tabel zijn de algemene dekkingsmiddelen opgenomen.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

0.5

Treasury

477

352

285

311

143

115

0.61

OZB woningen

696

407

420

420

420

420

0.62

OZB niet-woningen

0

171

172

172

172

172

0.64

Belastingen Overig

18

23

24

24

24

24

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

-42

-159

-559

-28

287

593

totaal lasten

1.149

794

342

898

1.045

1.324

0.5

Treasury

708

524

495

483

473

470

0.61

OZB woningen

4.399

4.560

4.895

4.923

4.937

4.956

0.62

OZB niet-woningen

4.272

4.377

4.923

4.972

5.022

5.072

0.64

Belastingen Overig

4.093

1.984

4.093

4.093

786

786

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

72.250

72.802

75.660

75.785

76.279

76.878

0.8

Overige baten en lasten

382

72

0

0

0

0

totaal baten

86.103

84.320

90.066

90.256

87.497

88.162

totaal taakvelden

-84.954

-83.526

-89.724

-89.358

-86.451

-86.838

Treasury
Op dit taakveld ramen we het saldo van de rentelasten en de rentebaten zoals deze door de hele begroting zijn verdeeld.
We houden in deze begroting rekening met een rente van 1,0%. Deze rente rekenen we toe aan alle investeringen, zowel de oude als de nieuwe.
Het renteresultaat is het verschil tussen de werkelijk te betalen rente over de aangegane leningen en de toegerekende rente aan investeringen. We ramen dat voor 2020 op € 20.000 negatief. Dat komt omdat we over de aangegane leningen gemiddeld nog iets meer dan 1% betalen. Als gevolg van de aanhoudend lage rente verwachten we voor de komende jaren een positieve ontwikkeling op de rentekosten.
In de paragraaf financiering is meer informatie opgenomen over de aangegane en verstrekte leningen.
Daarnaast is hier het dividend geraamd van de aandelen BNG en Vitens. Deze inkomsten bedragen € 229.000

Belastingopbrengsten

Voor een toelichting op het door ons voorgestelde tarievenbeleid verwijzen we u naar de paragraaf A, lokale heffingen, van deze begroting.
In de raming van de opbrengst OZB is rekening gehouden met een toename van de woningvoorraad met 36 en een tariefstijging van 9,0%. Deze stijging bestaat uit 1,5% inflatiecorrectie plus 7,5% op basis van de bezuinigingen Tiel in Evenwicht.
De opbrengst van de overige belastingen is als volgt opgebouwd:

Belastingsoort

Raming opbrengst

Reclamebelasting

500.000

Precarioheffing

3.342.000

Hondenbelasting

251.000

Totaal

4.093.000

De opbrengst reclamebelasting wordt, na aftrek van gemaakte kosten (met name van de BSR), één op één doorbetaald aan de ondernemersverenigingen.

De raming opbrengst precarioheffing bestaat uit 3 onderdelen:

  • de heffing voor gasleidingen € 1.255.000;
  • de heffing voor elektriciteitsleidingen € 2.052.000;
  • de heffing voor terrassen en standplaatsen € 35.000

Deze heffing op leidingen kan nog geraamd worden t/m 2021, daarna is deze heffing niet meer toegestaan. De opbrengst voor elektriciteitsleidingen nemen we dit jaar voor het eerst mee in de begroting, omdat  het beroep hiertegen door Liander is ingetrokken.

De kosten van uitvoering van de wet WOZ en de heffing en invordering door BSR worden toegerekend aan de diverse heffingen conform de opgave in de begroting van BSR.

Algemene uitkering

In deze begroting is rekening gehouden met de septembercirculaire 2019. In onze informatienota van 11 juni j.l. hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire. De septembercirculaire is een aanpassing hierop op basis van de Rijksbegroting 2020 die op Prinsjesdag bekend is gemaakt.
Hieronder een samenvatting hiervan.

Accres
Het accres is de aanpassing van de omvang van het gemeentefonds op basis van de rijksbegroting (samen trap op en af). In de septembercirculaire is het accres vanaf 2020 verhoogd ten opzichte van de meicirculaire. Dit betekent een meevaller van ruim € 400.000 in 2020 en rond de € 900.000 in de jaren daarna.
De gestegen accressen zijn het gevolg van voorgenomen extra uitgaven in de rijksbegroting. Het risico daarbij is dat er net als in 2018 en 2019 onderuitputting plaatsvindt en in de loop van het jaar het accres weer naar beneden wordt bijgesteld.

Hoeveelheidsverschillen
Naast de omvang van het gemeentefonds hebben ook de maatstaven van de gemeente zelf grote invloed op de omvang van de algemene uitkering. Als de gemeente groeit, groeit de algemene uitkering mee, bij een krimp krijgen we te maken met lagere inkomsten.
Er is een groot aantal maatstaven die allemaal hun eigen verloop kennen. Met name mutaties in de maatstaven die verband houden met onze sociale structuur leiden nu tot een positief effect in de algemene uitkering. Het gaat om € 160.000 in 2020, oplopend naar bijna € 600.000 in 2023.

Oormerking van middelen
Zoals in elke circulaire zijn er ook nu weer taakmutaties die leiden tot hogere of lagere uitgaven. Op basis daarvan hebben we een budget van € 115.000 gelabeld voor de aanpak van laaggeletterdheid. De overige mutaties betreffen kleine bedragen. Ook binnen het sociaal domein is sprake van beperkte aanpassingen, die geen reden geven om de begroting aan te passen.

Structurele middelen tekorten Jeugdzorg
Voor de tekorten die zijn opgetreden bij de Jeugdzorg hebben de gemeenten een tegemoetkoming ontvangen voor de jaren 2019 t/m 2021. Op grond van een richtlijn die het ministerie van BZK heeft afgegeven is het gemeenten toegestaan om een stelpost op te nemen om deze middelen ook in de jaren 2022 en 2023 door te trekken. Dat kan voor een maximum van het bedrag dat in de jaren 2019 t/m 2021 wordt ontvangen, voor Tiel is dat € 827.000. Wij stellen u voor om van deze mogelijkheid gebruik te maken, hoewel het dus nog geenszins zeker is dat we deze middelen ook zullen ontvangen. We nemen hiervoor dan ook een risico op in ons risicomanagement.

Overige lasten en baten

Deze bestaan uit de volgende onderdelen:

bedragen x € 1.000

werkelijk 2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Nog te verdelen loon- en prijsstijgingen

Stelposten

300

75

150

225

Nog te verdelen uitkering gemeentefonds

Stelposten

30

71

102

Nog te verdelen nieuw beleid

Stelposten

400

600

800

Nog te verdelen lasten

Inhuur derden

121

122

122

122

122

Nog te verdelen lasten

Bezuinigingstaakstelling

-257

-214

-189

-189

-189

Nog te verdelen lasten

Stelposten

-120

-120

-120

-120

-120

Bovenformatief en voormalig personeel

Salarissen en sociale lasten

36

115

Bovenformatief en voormalig personeel

Salarissen en sociale lasten voormalige personeel

50

50

50

50

50

Doorschuif-BTW gemeenschappelijke regelingen

Stelposten

-438

-438

-438

-438

-438

totaal lasten

36

-229

-599

-68

247

553

Bovenformatief en voormalig personeel

Vergoeding uitgeleend personeel

72

Doorschuif-BTW gemeenschappelijke regelingen

Opbrengst dienstverlen en services (doorlevering)

382

totaal baten

382

72

0

0

0

0

saldo

-346

-301

-599

-68

247

553

Toelichting overige lasten en baten

Nog te verdelen loon- en prijsstijgingen
Elk jaar stijgen de lonen als gevolgen van periodieken, bevorderingen en dergelijke. In de begroting nemen we een stelpost op van 0,5% van de loonsom om deze kosten te dekken.

Nog te verdelen uitkering gemeentefonds
Voor elke woning die in Tiel nieuw gebouwd wordt, ontvangen we extra middelen via de algemene uitkering en de OZB. Een bedrag van € 450,-- per nieuwe woning reserveren we voor de gevolgen van groei van de stad voor diverse budgetten, zoals onderhoud groen en wegen, onderwijs, ouderenvoorzieningen en dergelijke.
Na vaststelling van de werkelijke nieuwbouw kan in de loop van 2020 het exacte budget voor areaaluitbreiding worden bepaald en bestemd.

Nog te verdelen nieuw beleid
Op deze stelpost ramen wij in het meerjarenperspectief voor nog onbekende tegenvallers en onvermijdelijke nieuwe uitgaven € 200.000 voor incidentele en € 200.000 voor structurele uitgaven.

Nog te verdelen lasten/inhuur derden
Op diverse plaatsen in de begroting ramen we kosten voor inhuur van derden. De raming hier is nog niet verdeeld, dit gebeurt in de loop van het jaar over de teams die daaraan behoefte hebben.

Nog te verdelen lasten/stelposten
Doordat investeringen nooit allemaal direct in het voorgenomen jaar gereed komen, treedt er jaarlijks onderuitputting op op de kapitaallasten. In de begroting houden wij hier op voorhand al rekening mee.

Nog te verdelen lasten/bezuinigingstaakstelling.
Dit betreft een taakstelling achterblijvende overhead.

Bovenformatief en voormalig personeel/salarissen en sociale lasten voormalig personeel
De gemeenten zijn eigen risicodrager voor de WW. Hierdoor ontstaan bij beëindiging van dienstverbanden soms WW-verplichtingen.

Doorschuif-BTW gemeenschappelijke regelingen
De BTW die de gemeenschappelijke regelingen terugontvangen, sluizen zij door naar de deelnemende gemeenten. Deze inkomst dient als dekking voor de korting op het gemeentefonds bij de invoering van het BTW-compensatiefonds.

Mutaties reserves

In onderstaande tabel zijn de reserves genoemd die geen betrekking hebben op een bepaald programma en daarom in dit hoofdstuk worden opgenomen, inclusief de voorgestelde stortingen en onttrekkingen in 2020.

Naam reserve

stand per
1-1-2020

 toevoegingen

onttrekkingen

stand per
31-12-2020

Algemene weerstandsreserve

13.004.628

55.718

2.328.758

10.731.588

Reserve frictiekosten ombuigingen

600.000

600.000

Investeringsfonds

922.585

225.000

205.000

942.585

Dekking temporiseren bezuinigingen op subsidies

120.000

120.000