Algemene baten en lasten

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van die baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Voorheen waren dit alleen de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en stelposten, vanaf 2017 behoren ook de overheadkosten en de te betalen Vennootschapsbelasting hiertoe.
Hieronder een totaaloverzicht van alle lasten en baten die tot dit hoofdstuk behoren.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

Lasten

16.808

14.731

15.013

14.082

14.011

14.281

Baten

87.474

85.587

92.767

91.480

88.721

89.386

Resultaat voor bestemming

-70.666

-70.855

-77.754

-77.398

-74.710

-75.105

Mutaties reserves:

toevoegingen

3.092

54

1.244

1.750

-704

103

onttrekkingen

2.344

1.376

2.913

58

58

58

Resultaat na bestemming

-69.918

-72.178

-79.423

-75.707

-75.471

-75.060

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 16.256.890

12,4 %

Baten

€ 95.680.137

72,7 %

ga terug