I. Subsidies

Overige subsidies

Naast de deelverordeningen, wordt er een groot aantal subsidies verleend (groot en klein) aan zowel professionele als vrijwilligersorganisaties op grond van de Algemene subsidieverordening Tiel 2005. Voor deze subsidies zijn geen algemene “verdeelregels” vastgesteld. De hoogte van deze subsidies is gerelateerd aan de kosten van de activiteiten en/of is (als het gaat om waarderingssubsidies) historisch bepaald. Bij Bibliotheek Rivierenland zijn er regionaal afspraken (waaronder kosten basissubsidie) vastgelegd in een Convenant uitvoering Bibliotheekwerk Rivierenland 2019 - 2022.

De meeste subsidies bevinden zich onder de € 10.000,- (variërend van een paar honderd tot een paar duizend euro) en worden voor 95% verleend aan vrijwilligersorganisaties.

Hieronder vindt u een overzicht van alle organisaties (zie kolom twee), die voor het subsidiejaar 2020 meer dan € 10.000,- hebben aangevraagd voor de in kolom drie genoemde activiteiten. In kolom vier staat het maximale subsidiebudget dat voor de betreffende activiteiten in 2020 beschikbaar wordt gesteld.

Daarbij dient de opmerking gemaakt te worden dat de budgetten voor de organisaties MEE Gelderse Poort, STMR en Mozaïek welzijnsdiensten grotendeels ontschot opgenomen zijn in de gemeenschappelijke subsidie Welzijn Next Level voor 2020. In onderstaand overzicht zijn deze echter nog afzonderlijk opgenomen. De subsidies aan de wijkteams jeugd bestaan daarnaast uit een gedeeltelijke dekking vanuit bestaande subsidie budgetten en een deel uit de dekking IU Sociaal domein.

Door vaststelling van deze begroting (waaronder deze paragraaf) stelt u het maximale subsidiebudget vast per activiteit per organisatie in 2020.

Organisatie

Waarvoor (activiteiten)

Maximaal bedrag in euro's

Welzijn

1

Mozaïek welzijnsdiensten en Dynamiek

Basissubsidie algemene taken welzijnswerk.

€980.146,-

2

STMR

Inkoop maatschappelijk werk.

€592.521,- (welzijn next level)
Plus bedrag wijkteams

3

MEE Gelderse Poort

Lokale cliëntondersteuning doelgroep volwassenen en bovenregionale cliëntondersteuning volwassenen en jeugd.

€294.655,-

Jeugd

4

Jeugdbescherming
Gelderland

Patch en Kamers met Kansen: Trajecten jongeren 15-25 jaar.

€70.371,-

5

Humanitas

Home-Start: Inzet getrainde vrijwilligers bij opvoedondersteuning.

€ 41.108,-

6

Santé

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (inclusief RVP en deelname wijkteams).

€747.598,-

7

ECT, Drumpt en De Gravin

Pilot praktijkondersteuner jeugd: Intake en kortdurende ondersteuning toegang jeugdhulp vanuit de huisartsenpraktijk.

€165.000,-

8

Santé en Buurtzorg Jong

Wijkteams jeugd

€1.141.819,-

Onderwijs

9

Santé partners, Mozaïek, KRBV, KaKa, Bibliotheek Rivierenland, SKOR, OPO-R, CPOB, GGD, Stichting Petje af

Uitvoeren activiteiten  Onderwijsachterstandenbeleid 2018-2021

€2.455.000,-
(indicatie)

10

Santé partners

Schoolmaatschappelijke werk op het Rsg Lingecollege en ROC Rivor

€168.810,-

11

KRBV
SKPC
Kinderopvang KaKa

Subsidie reguliere peuterplaatsen

€143.717,-

12

OPOR huisvesting

Onderwijshuisvesting (op basis verordening financiële gelijkstelling)

€50.294,-

13

CPOB huisvesting

Onderwijshuisvesting (op basis verordening financiële gelijkstelling)

€34.140,-

14

Speciaal onderwijs huisvesting

Onderwijshuisvesting vergoeding gymonderwijs

€52.740,-

15

RMC *

Aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) voor regio Rivierenland   

€316.449,-

16

RMC *

Uitvoeren RMC-functie regio Rivierenland

€679.000,-

17

Volwassen educatie**

Educatietrajecten voor regio Rivierenland

€636.525,-

Kunst en cultuur

18

Bibliotheek

Subsidie voor het basispakket exclusief kosten (geen subsidie)  huisvesting, basisvaardigheden en het taalhuis. De educatieve producten voor peuterspeelzalen en het basisonderwijs worden ten laste gebracht van het onderwijsachterstandenbeleid.

€485.000,-

19

Stads TV

Verzorgen van lokaal nieuws

€25.066,-

Integratie en participatie

20

St. Bureau Gelijke Behandeling

Subsidie anti discriminatievoorziening. Dit is een bovenlokale subsidie, ander regio-gemeenten dragen hier aan bij. Bedrag Tiel € 17.620,-

€235.313,-

21

Buah Hati

Exploitatiesubsidie en opbouwwerk, in het bedrag is € 26.220 huisvesting in natura begrepen

€88.270,-

Milieu en dieren

22

St. Dierenpark Tiel

Exploitatie dierenpark

€14.140,-

23

St. Duurzaam Rivierenland

Vergroten draagvlak duurzame ontwikkeling, geven van voorlichting, lesmateriaal en bevorderen van samenwerking

€37.017,-

Veiligheid

24

Slachtofferhulp

Subsidie uitvoering slachtofferhulp (€0.26 per inwoner)

€115.379,-

Gezondheidszorg

25

IrisZorg

Verslavingszorg (straathoekwerk, crisisbegeleiding, OGGZ interventieteam)

€67.067,-
Per 2021 bezuiniging van €20.000,- t.a.v. preventie alcoholgebruik jongeren en preventie GGZ (23: Indigo)

26

Indigo (Propersona)

Preventieve Geestelijke Gezondheidszorg

€23.963,-

Per 2021* bezuiniging van €20.000,- t.a.v. preventie GGZ en preventie alcoholgebruik jongeren (22: Iriszorg)

27

RIBW

24-uurs opvang Tiel

€22.500,-

*Binnen genoemde beleidsvelden geldt Tiel voor de Rijksoverheid als centrumgemeente voor de regio Rivierenland. Het Rijk stelt het maximale budget

Binnen het beleidsveld arbeidsmarkt geldt Tiel voor de rijks- en provinciale overheid als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Rivierenland. Rivierenland ontvangt diverse subsidies om de arbeidsmarkt te ondersteunen. Deze subsidies lopen formeel via Tiel. Het ondersteuningsbureau RW/POA verzorgt het aanvragen, monitoren en verantwoorden
van deze subsidies. De lopende subsidies zijn hieronder aangegeven.

ESF 2017-2019 Gemeenten

Ondersteuning van de arbeidstoeleiding van arbeidsbelemmerden door middel van Leerwerktrajecten (Werkzaak Rivierenland)

€671.458,-

SZW

Transparantie klantprofielen - Extra impuls voor het transparant maken van de klantprofielen

€26.500,-

SZW/decembercirculaire 2018

Extra impuls voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het VSO/PrO-onderwijs

€113.400,-

SZW/septembercirculaire 2019

Perspectief op Werk: 2019 (volgt na septembercirculaire)

€1.000.000,-

SZW

Matchen op werk. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening (RW-POA)
(aanvraag in voorbereiding augustus 2019)

€27.500,-

ZonMW

Vakkundig aan het werk. Professionalisering van de uitvoering van de GR Werkzaak.

€25.000,-

ga terug