I. Subsidies

Deelverordeningen

Alle formele (procesmatige) spelregels rond het subsidieproces zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Tiel 2005. Daarmee is nog niet bepaald wie waarvoor hoeveel subsidie krijgt. Hiervoor heeft de gemeente een aantal deelverordeningen. In 2020 zijn dit er vijf. De deelverordeningen hebben betrekking op waarderingssubsidies en eenmalige activiteitensubsidies aan verenigingen, vrijwilligersorganisaties en eigenaren van monumenten.

Hieronder vindt u per deelverordening een overzicht van:

 1. het doel / de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend;
 2. de doelgroep (wie voor subsidie in aanmerking komen);
 3. hoeveel budget er maximaal beschikbaar is gesteld in 2020.

Deelverordening

Doel / Activiteiten

Doelgroep

Maximaal euro's

1.

Cultuursubsidies

Centrale doel: stimuleren cultuurparticipatie en bijdragen aan een levendige (binnen)stad (stadspromotie).  
De cultuursubsidies bestaan uit:

 1. subsidies t.b.v. amateurkunst (conform deelverordening).
 2. Subsidies voor culturele activiteiten (o.a.concerten St. Maartenskerk, Jazzy Tiel,)
 3. bijdrage cultuur en erfgoedpact 2018 t/m  2020. Het betreft een cultureel programma voor regio Rivierenland met subsidie van provincie en bijdragen van de deelnemende gemeenten.
 • Verenigingen op het gebied van amateurkunst met een substantiële binding met Tiel.
 • vrijwilligersorganisaties (stichtingen, verenigingen) die openbaar toegankelijke culturele festivals, concerten of andere activiteiten organiseren.

€55.018,-

2.

Sport

Waardering: Stimuleren en behouden van sportbeoefening.
Activiteiten: gericht op versterking of vernieuwing van het sportaanbod en of op het ondersteunen van vrijwillig kader.

In Tiel gevestigde en actief zijnde verenigingen die sportbeoefening tot doel hebben.

€30.500,-

3.

Integratie

Activiteiten waarvoor geldt dat zij:

 1. een bijdrage leveren aan de integratie, emancipatie of participatie van de leden van de eigen groep in Tiel; en
 2. open staan voor de gehele eigen bevolkingsgroep (mannen en vrouwen) en voor leden van andere bevolkingsgroepen met daarbij ontmoeting als middel; of
 3. gericht zijn op samenwerking met derden als andere (zelf)organisaties maar zeker ook met autochtone Tielenaren; of
 4. een emancipatoir karakter hebben specifiek gericht op vrouwen, kinderen en/of mensen met een homoseksuele of lesbische geaardheid en andere kwetsbare groepen; of
 5. gericht zijn op voorlichting.

Verenigingen c.q. rechtspersonen die zich bezig houden met nevenstaande activiteiten, gericht op eigen groep of breder tot de Tielse bevolking behoren.

€ 12.445,-

4.

Evenementen

Blijk van waardering voor een bepaalde activiteit of als stimulans voor de activiteiten, waarbij het culturele, sportieve dan wel toeristische klimaat van Tiel wordt versterkt, een bijdrage levert aan de profilering van Tiel, stadspromotionele meerwaarde biedt of dat het evenement extra bestedingen in de stad genereert.

Verder moet het evenement, origineel en vernieuwend zijn, of experimenteel van aard, een nieuwe invulling geven van regulier aanbod,  een bijdrage levert aan een goed cultureel imago van Tiel, of iets bijzonders toe voegt aan het culturele aanbod in Tiel

Rechtspersonen die een evenement organiseren voor de Tielse bevolking en eventueel ook daarbuiten.

€124.219,-

5

Monumenten

Aantrekkelijkheidsregeling monumenten 2020-2025

Eigenaren van gemeentelijke monumenten

€25.000,-

ga terug