I. Subsidies

Inleiding

De gemeente Tiel verleent subsidies aan diverse professionele maar ook aan een groot aantal vrijwilligersorganisaties. In deze paragraaf maken we op hoofdlijnen inzichtelijk aan wie, waarvoor, hoeveel subsidie wordt verleend.

Wat verstaan we onder subsidie
Het begrip “subsidie” wil nogal eens wat verwarring geven. Juridisch gezien gaat het om ‘een aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt, met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan door betaling voor de aan het bestuursorgaan geleverde goederen en diensten’. Het gaat dus niet om inkoop & aanbesteding, inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld een uitkering), voordelen in de sfeer van belastingen en premies, uitkeringen van hogere overheden, het uitloven van een prijs, het betalen van contributie, deelneming in een vennootschap, uitbetalingen in natura (bijvoorbeeld het gratis of onder de kostprijs ter beschikking stellen van een voorziening) of een bijdrage in een gemeenschappelijke regeling.

In de praktijk worden vaak 1) subsidie, 2) inkoop en 3) bijdragen in het kader van een gemeenschappelijke regeling door elkaar gehaald. De GGD en het RAR bijvoorbeeld krijgen geen subsidie, maar een bijdrage in het kader van een gemeenschappelijke regeling (zie paragraaf F Verbonden Partijen) en aan onderdelen van onze eigen organisatie, zoals de Agnietenhof, of de Plantage, mogen we geen 'subsidie' verlenen. Wel kan het gaan over een extra bijdrage voor een specifiek project dat uit een 'beleidsbudget' wordt betaald. Tot slot kopen we soms bij organisaties diensten in die daarnaast ook subsidie van ons ontvangen.

Boekhoudkundig is het daarom soms lastig om het subsidiebegrip correct te hanteren en een compleet en evenwichtig beeld te schetsen van “waar welk geld naar toe gaat” als je alleen kijkt naar het begrip “subsidie”.

Subsidies in Tiel vanaf 2021
Aan de raad van de gemeente Tiel wordt eind 2019 het kader voor een nieuw subsidiebeleid voorgelegd. Het nieuwe subsidiebeleid treedt, na instemming van de raad, in 2021 in werking. In 2020 wordt gestart met de implementatie van het nieuwe subsidiebeleid.

ga terug