Uiteenzetting financiële positie

Investeringen

In onderstaande tabel zijn onze vaste activa opgenomen. Onder activa verstaan we investeringen die in het verleden zijn gedaan en nu nog tegen een bepaalde waarde op onze balans staan.

bedragen x € 1.000 

Boekwaarde
per 1-1-2020

Bij:
Investering

Af:
afschrijving / aflossing

Boekwaarde
per 31-12-2020

Financiële vaste activa

8.841

464

8.377

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

143.587

10.797

6.816

147.568

Totaal

152.428

10.797

7.280

155.945

Leningen

De volgende tabel bevat onze opgenomen geldleningen. Hierbij is inbegrepen een lening van 15 miljoen die naar verwachting in het 4e kwartaal van 2019 wordt afgesloten.

bedragen x € 1.000

Boekwaarde
per 1-1-2020

Af:
Aflossing

Bij:
op te nemen

Boekwaarde per
31-12-2020

Rente

Opgenomen geldleningen ten behoeve van woningcorporaties

8.052

308

7.744

257

Overige opgenomen geldleningen

109.054

7729

7.700

109.025

1.562

Totaal opgenomen geldleningen

117.106

8.037

7.700

116.769

1.819

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen

In de programma's is aangegeven hoe de stand en het verloop van de afzonderlijke reserves is. In de volgende tabel hebben we de totalen van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de voorzieningen opgenomen.
Voor de stand per 1 januari 2020 is uitgegaan van de begroting 2019 inclusief de vastgestelde wijzigingen t/m juni 2019, en met de voorstellen in de nota Reserves en voorzieningen die tegelijk met deze begroting aan u is voorgelegd. Voor de vermeerderingen en verminderingen zijn de cijfers van deze begroting 2020 aangehouden.

bedragen x € 1.000

Saldo per
1-1-2020

Vermeerderingen conform begroting

Verminderingen conform begroting

Saldo per
31-12-2020

Algemene weerstandsreserve

13.005

56

2.329

10.732

Bestemmingsreserves

24.462

2.141

1.912

24.691

Voorzieningen

6.487

805

0

7.292

Totaal

43.955

3.002

4.241

42.716

In de begroting zijn de volgende structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves geraamd:

Reserve

2020

2021

2022

2023

storting

onttrekking

storting

onttrekking

storting

onttrekking

storting

onttrekking

Diverse reserves ter dekking van kapitaallasten

317

688

317

695

317

722

317

701

Onderhoud binnensportaccommodaties

525

525

445

445

Onderhoud Agnietenhof

43

261

43

31

43

21

43

45

Onderhoud Museum

19

19

19

19

Onderhoud Zinder

55

55

55

55

Parkeren

77

134

130

309

Onderhoud strategische eigendommen

25

25

25

25

Gemeentelijke eigendommen

286

45

33

23

Onderhoud wisselscholen

122

95

122

76

122

35

122

37

Collectie museum

5

5

5

5

Wachtgelden en pensioenen wethouders

142

142

142

142

Informatisering en automatisering

610

37

610

37

610

36

610

36

Investeringsfonds

225

225

225

225

Totaal

2.140

1.392

2.242

864

2.147

839

2.293

867

De meerjarenraming van het verloop van de reserves is als volgt:

bedragen x € 1.000

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Algemene weerstandsreserve

10.732

10.732

10.732

10.732

Bestemmingsreserves

24.692

25.731

27.039

28.464

Totaal

35.424

36.463

37.771

39.196

Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat voor veel bestemmingsreserves geen planning beschikbaar is voor de besteding van de middelen. De bestemming is dan wel vastgelegd, maar nog niet bekend is wanneer deze besteding zal plaatsvinden. In werkelijkheid zullen de bestemmingsreserves dan ook lager uitvallen dan in bovenstaande meerjarenraming.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn enkele kerngegevens van onze gemeente opgenomen. Dit zijn tevens de belangrijkste factoren voor de berekening van de algemene uitkering.

Omschrijving

Eenheid

Werkelijk
2018

Begroot 2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot 2022

Begroot 2023

WOZ-waarde woningen

€ 1 miljoen

3.479

3.730

4.087

4.099

4.120

4.134

WOZ-waarde niet-woningen

€ 1 miljoen

1.058

1.079

1.111

1.123

1.134

1.145

Inwoners

Personen

41.465

41.978

42.025

42.103

42.142

42.197

Jongeren (< 18 jaar)

Personen

8.544

8.468

8.409

8.355

8.310

8.287

Ouderen (> 64 jaar)

Personen

7.238

7.463

7.635

7.808

7.986

8.166

Huishoudens met laag inkomen

Huishoudens

5.719

5.790

5.796

5.807

5.812

5.820

Bijstandsontvangers

Personen

1.095

1.041

1.045

1.061

1.086

1.110

Uitkeringsontvangers

Personen

3.618

3.573

3.527

3.516

3.531

3.553

Minderheden

Personen

5.290

5.351

5.415

5.478

5.539

5.599

Leerlingen (V)SO

Personen

727

720

715

711

707

706

Leerlingen VO

Personen

2.720

2.696

2.677

2.660

2.645

2.638

Oppervlakte land

Hectaren

3.284

3.284

3.284

3.284

3.284

3.284

Oppervlak bebouwing

Hectaren

300

300

300

300

300

300

Historische kern

Hectaren

14

14

14

14

14

14

Woonruimten

Woonruimten

18.069

18.177

18.240

18.345

18.398

18.467

Bodemfactor

Vermenigvul-digingsfactor

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

Bedrijven

Vestigingen KvK

3.977

4.121

4.121

4.121

4.121

4.121

ga terug