H. Grote projecten

Overdracht Spelen

Projectnummer:

6570400

Coördinerend collegelid:

F. Groen

Ambtelijk opdrachtgever:

H. van Keulen

Projectleider:

K. van Dorenmalen

Einddatum:

Maart 2022

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

11 november 2015

Motie GL, PvdA, CU, PvdB, ST, Participerende Speelvoorzieningenbeleid, de inwoners aan zet voor speelplaatsen

23 augustus 2016

Collegebesluit: Plan van aanpak Overdracht beheer speelplekken in combinatie met participatie

21 september 2016

Raadsbesluit: Plan van aanpak Overdracht beheer speelplekken in combinatie met participatie

12 september 2017

Raadsbesluit: Vaststellen visie op spelen en het opstellen van een speel-stichting waarvoor structureel € 100.000 beschikbaar wordt gesteld

1 november 2017

Beeldvormende avond over rollen en taken gemeente, stichting en bewoners

18 december 2018

Het onderbrengen van joppen bij andere raadsprogramma’s conform het besluit van 12 september 2017

Kerninformatie:

Het project Overdracht Spelen betreft de overdracht van zoveel mogelijk speelplekken in Tiel aan bewoners zodat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de speelplekken. Bij onvoldoende belangstelling worden speelplekken opgeheven.

Algemeen
Deels is gekozen voor de overdracht van speelplekken aan bewoners omdat bezuinigingen dit noodzakelijk maken. Deels is gekozen voor de overdracht om burgerparticipatie mogelijk te maken.

Terugblik
Eind 2016 is het plan van aanpak Overdracht spelen vastgesteld. Vervolgens is in februari 2017 met diverse organisaties en hun vertegenwoordigers gesproken over de scope van het plan, tips en trucs en de wijze van communicatie naar de wijken, buurten en bewoners.

Op 29 augustus 2017 heeft het college een presentatie gehad over de werkzaamheden die verricht zijn en het resultaat dat geleid heeft tot één aanpak: het opstellen van één stichting waaronder de verschillende bewonersgroepjes zich volledig kunnen concentreren op het onderhoud van de speelplekken. De raad heeft hiermee ingestemd en structureel € 100.000 beschikbaar gesteld vanaf 2019.

In september 2017 is de aanpak afgestemd met organisaties, mensen met ervaring in stichtingen en is een spiegelgroep bijeenkomst gehouden om bewoners te consulteren. In oktober en november 2017 is begonnen met bewonersbijeenkomsten met de bewoners die
nu al actief zijn.

Op 1 november 2017 is een beeldvormende avond gehouden met de Raad. Rollen en taken van de gemeente, stichting en bewoners zijn hierin afgewogen.

In 2018 is met twee bewoners van Tiel begonnen aan het opzetten van de stichting. Hoe krijgt deze vorm en hoe blijven bewoners het gevoel houden dat ze iets te zeggen hebben in de stichting. Er is een profiel gemaakt voor de nodige bestuursleden, een selectiecommissie benoemd en er is een sollicitatieprocedure gestart.

Met de eerste speeltuinwerkgroepjes is een proef gestart van een half jaar. Daarvoor is de speelplek die overgedragen wordt, eerst nog aangepakt, zodat een nul-situatie is ontstaan.
Het voornemen is om steeds meer speeltuinwerkgroepjes op te zetten en met hen een proefperiode van een half jaar af te spreken. Daarna volgt de definitieve overdracht.

In 2019 hebben drie mensen zich aangemeld om deel te nemen in het Stichtingsbestuur van Tiel Speelt. Zij zijn van start gegaan om de stichting op te zetten, zoals de oprichtingsakte, inschrijven bij KvK, een bankrekening openen, een contract met de gemeente opstellen en de criteria bepalen voor de verdeling van het jaarlijkse budget.
Vier speeltuinwerkgroepjes zijn officieel van start en acht staan op het punt van overdracht.
Elke keer als er bij een speeltuin toestellen moeten verdwijnen, is dit een aanleiding om met een groepje bewoners van start te gaan. Een overdracht van een speeltuin wordt gevierd met een symbolische cheque van € 500 die door de wethouder wordt overhandigd.

Actueel / planning
In 2020 pakt de stichting voor een groot deel het werk van de projectgroep over. Het stimuleren en begeleiden van bewoners tot een speeltuinwerkgroepje behoort tot die taak. Daarnaast het verdelen van het budget onder de speeltuinwerkgroepjes.

Het accent van de projectgroep komt meer te liggen bij het functioneren als vraagbaak of sparringpartner voor zowel de stichting als zo nodig de speeltuinwerkgroepjes.
Daarnaast wordt gedacht aan het opzetten van een depot voor speeltoestellen van ontmantelde speeltuinen en aan het opzetten van een ‘winkeltje’ voor het beschikbaar stellen en hebben van  kleine reparatie spullen, zoals schroeven en verf.

Verder wordt er door stichting én projectgroep steviger ingezet op de communicatie over de einddatum van het project, maart 2022, vlak voor de nieuwe raadsverkiezingen. Dan moeten alle speeltuinen overgedragen moeten zijn. De speeltuinen die niet overgedragen zijn, worden ontmanteld.

Financieel
Vanaf 1 januari 2020 is nog een restant bedrag van € 42.660 beschikbaar voor de uitvoering van het plan. Hieruit worden de kosten voor het opzetten van de stichting betaald en brengen we in 2020 nog diverse speelplekjes naar een nul-situatie voor overdracht aan bewoners of ontmantelen we speelplekken die niet meer wenselijk zijn.

Vanaf 2019 is er voor de stichting per jaar structureel € 100.000 beschikbaar. De projectkosten blijven nog rusten op het projectbudget, ten behoeve van het creëren van nul-situaties van nieuwe speeltuinwerkgroepjes.

Budget

 Excl. BTW

Besteed t/m juni 2019

Restant

Gemeente Tiel

€  95.000

€ 52.340

€  42.660

ga terug