B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bijlage: top 10 risico's

                                       Top 10 van de risico's per 1 september 2019 (begroting 2020)

Rang-
schik
king

Risico

Toelichting

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Beheers-maatregelen

Invloed op weer-stand

1

Tekorten uitvoering Participatiewet (Werkzaak)

In deze begroting is de begroting 2020-2023 van Werkzaak alleen voor het jaar 2020 verwerkt. Voor de jaren daarna zijn we uitgegaan van de budgetten 2019. Dat is € 1,7 miljoen lager dan de begroting van Werkzaak aangeeft.

Vanaf 2021 hogere bijdrage dan geraamd aan Werkzaak, of hogere kosten in geval van uittreding

70%

maximaal € 1.700.000 structureel vanaf 2021

Op dit moment onderzoeken we de gevolgen van uittreding uit Werkzaak.

14,22%

2

Planwijzigingen grondexploitatie-projecten

Projectontwikkelaar wil grondgebonden woningen realiseren in plaats van appartementen.

Verslechtering financieel resultaat

50%

maximaal € 1.600.000

9,46%

3

De algemene uitkering is lager dan begroot

In de meerjarenraming is gewerkt met bepaalde veronderstellingen m.b.t. het accres, de inflatie en ontwikkelingen in de maatstaven. In de praktijk blijkt dat deze vaak anders uitpakken dan wordt voorzien. Met name de  onderuitputting op de Rijksbegroting heeft de afgelopen jaren geleid tot verlagingen van het accres.

Tekort op de begroting of de jaarrekening

70%

maximaal € 1.000.000 structureel

7,69%

4

Tekortschietende budgetten voor bouwwerken

Door krapte op de markt lukt het niet om werken aan te besteden binnen de vastgestelde budgetten

Aanvullende kredieten nodig

70%

maximaal € 1.000.000

Bij raming kredieten grotere marge opnemen voor onvoorzien

6,18%

5

Bezuinigingen worden niet volledig gerealiseerd

De bezuinigingen van Tiel in Evenwicht zijn verwerkt in deze begroting; niet zeker is of alle bezuinigingen daadwerkelijk gerealiseerd worden

Tekort op de begroting of de jaarrekening

50%

maximaal € 1.000.000

De voortgang van de bezuinigingen wordt bij elke voortgangs-rapportage gemonitord

4,41%

6

Structurele middelen tekorten Jeugdzorg worden niet toegekend

Op grond van een richtlijn die het ministerie van BZK heeft afgegeven is het gemeenten toegestaan om een stelpost op te nemen om de eenmalige middelen die zijn ontvangen als bijdrage in de tekorten op Jeugdzorg ook in de jaren 2022 en 2023 door te trekken.

Grotere tekorten vanaf 2022

50%

maximaal € 827.000 structureel vanaf 2022

3,64%

7

Nieuwe besluiten die voortvloeien uit planwijzigingen

Planwijzigingen kunnen leiden tot schade bij belanghebbenden

Uitbetaling schadeclaims

50%

maximaal € 500.000

3,63%

8

Uitkeringslasten cultuurbedrijf Zinder

Als gevolg van de reorganisatie bij Zinder kunnen er frictiekosten optreden, met name in de personele sfeer.

Uitkeringslasten (WW plus eventuele extra kosten)

50%

maximaal € 460.000

Geprobeerd wordt om in goed overleg tot passende oplossingen te komen

3,30%

9

Geen of onvoldoende opbouw van personeels-dossiers om een exit traject te realiseren

De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengen voor de werkgever extra risico's met zich mee.

Uitkeringslasten (WW plus eventuele extra kosten)

50%

€ 500.000

In HR-gesprekken worden afspraken vastgelegd,

3,08%

10

Taakstellende bezuiniging achterblijvende overhead wordt niet gerealiseerd

In het verleden hebben we bij uitbesteding van taken gezien dat de overhead niet (direct) kan worden verminderd. Vanuit de in- en uitbestedingen in de afgelopen jaren staan nog taakstellingen open. Door de stapeling van taakstellingen wordt het steeds moeilijker deze verantwoord te realiseren.

Er is minder dekking aanwezig voor de overheadkosten

70%

€ 200.000 structureel

Vroegtijdig rekening hiermee houden; proberen de kosten te verminderen en/of op een andere manier door te belasten. Inkomsten genereren door werkzaamheden voor de nieuwe of andere organisaties te verrichten

3,07%

ga terug