B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Conclusie

Uit deze paragraaf blijkt dat de financiële positie van de gemeente Tiel ondanks de tekorten van de afgelopen jaren nog relatief goed is.
Dit danken we met name aan de opbrengst van de precarioheffing en de bezuinigingen uit Tiel in Evenwicht. Ook hebben we in de begroting nu rekening gehouden met tekorten in het Sociaal Domein, waardoor de omvang van de risico's kleiner is dan voorheen. Het grootste risico zit nu nog bij de budgetten van Werkzaak. De komende maanden zullen we besluiten moeten nemen hoe we hiermee moeten omgaan.
De financiële kengetallen geven een vrij stabiel beeld. Het belangrijkste kengetal, de structurele exploitatieruimte, is in de jaren 2020 en 2021 positief. Om deze ook in 2022 en volgende jaren positief te krijgen zullen waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig zijn.
Wat betreft de belastingcapaciteit behoren we niet meer tot de gemeenten in Nederland met de laagste lasten. Wel is er t.o.v. de artikel 12 norm nog een forse ruimte om de lasten te verhogen.

ga terug