Financiële beschouwingen

Uitkomsten van de begroting

De laatste stand van zaken in het meerjarenperspectief dateert uit de informatienota van de meicirculaire. Deze voorzag in een tekort van ruim € 200.000 in 2020 oplopend naar € 2,2 miljoen in 2021 en € 1 miljoen in 2022.
Doorrekening van de uitgangspunten en de in de vorige paragraaf benoemde aanpassingen in de begroting leiden nu tot onderstaande volgende aangepaste uitkomst van de meerjarenbegroting.
In aanvulling daarop hebben we ook de uitkomsten van de septembercirculaire verwerkt. Deze leidt tot een positieve bijstelling.
Daarmee komen we tot de volgende opstelling:

bedrag x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Uitkomst begroting 2020-2023

-1.048

-1.375

-3.896

-2.642

Gevolgen septembercirculaire

498

1.303

1.558

1.435

Meerjarenperspectief incl. septembercirculaire

-550

-72

-2.338

-1.207

De provincie verwacht van ons dat we een structureel sluitende begroting neerleggen. Op basis van bovenstaande uitkomst lijkt het mogelijk om 2020 en 2021 sluitend te krijgen, voor de jaren daarna zullen extra maatregelen nodig zijn waarvoor meer tijd nodig is. We hebben ons daarom voor dit moment met name gericht op het sluitend maken van 2020 en 2021. In het volgende hoofdstuk doen we u hiervoor voorstellen.

ga terug