Financiële beschouwingen

Inleiding

Het uitgangspunt voor deze begroting is de Perspectievennota 2019 en de besluitvorming daarover in uw raadsvergadering van 26 juni 2018. De bezuinigingen zoals beschreven in het rapport Tiel in Evenwicht maken hier onderdeel van uit.
In de Perspectievennota konden we u een sluitend meerjarenperspectief presenteren. Al snel daarna ontvingen we de meicirculaire en werd het perspectief toch weer negatief.
In de informatienota over de meicirculaire hebben we aangegeven er alles aan te zullen doen om te komen tot een sluitende begroting 2020.
Mede dankzij een positieve uitkomst van de septembercirculaire is dat gelukt, en ook voor 2021 is het perspectief nu positief. Vanaf 2022, wanneer we geen precariobelasting meer kunnen heffen op kabels en leidingen, hebben we te maken met grote tekorten.

In deze beschouwingen gaan we in op de uitgangspunten van de begroting, de in deze begroting verwerkte aanpassingen, de uitkomsten van de begroting en de voorgestelde dekkingsmaatregelen. We sluiten af met een aantal andere onderwerpen van financiële aard en een conclusie over de huidige financiële positie.

Tegelijkertijd met deze begroting verschijnt ook een nota Reserves en voorzieningen. De gevolgen van deze nota hebben we verwerkt in deze begroting.

ga terug