Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten 2018-2023

In de bijlage Financiële overzichten van deze begroting is een volledig overzicht opgenomen van de baten en lasten in de jaarrekening 2018, de gewijzigde begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2023 op programmaniveau. In eerste instantie zijn de cijfers vermeld exclusief verrekeningen met reserves en vervolgens inclusief deze verrekeningen. In dezelfde bijlage hebben we een overzicht 2018-2023 opgenomen op het niveau van de taakvelden, die verplicht voorgeschreven zijn.

Overzicht nieuwe uitgaven 2020-2023

Conform de door u op 26 juni besproken Perspectievennota stellen wij u de volgende nieuwe uitgaven 2020-2023 voor.
De nieuwe uitgaven in onderstaande tabel waren nog niet eerder verwerkt in de begroting.

bedragen x € 1.000

investering

 jaarlasten

progr.

2020

2021

2022

2023

Vervanging dimmerkasten en controllers belichting Agnietenhof

3

86

9

9

9

Bijdrage Regionaal Investeringsfonds

5

125

Vervanging trapleuningen Ophemertsedijk

6

11

1

1

1

Vervanging damwand rondom steiger Doode Linge

6

14

1

1

1

Vervanging houten beschoeiïng en damwand

6

330

25

25

25

Uitbaggeren industriehaven Kellen

6

180

20

20

19

Arbobeleidsplan

bv

24

24

24

24

Workflowsysteem subsidies

bv

49

49

49

49

Totaal nieuwe uitgaven

200

129

129

128

Bij de programma's is een overzicht van de nieuwe uitgaven per programma opgenomen.

De hieronder vermelde investeringen zijn al in eerdere begrotingen opgenomen en zullen niet voor 2020 worden afgerond. Een aantal daarvan is doorgeschoven naar latere jaren.

bedragen x € 1.000

investering

jaarlasten

progr.

2020

2021

2022

2023

Nieuwbouw zwembad

3

8.660

332

329

Vervanging VRI Kellenseweg/Staartsestraat

4

652

50

50

49

Financiële bijdrage VRI N834

4

541

41

41

Burense Poort

5

1.980

99

98

Rondweg Passewaaij

6

3.250

98

Waalkade 2e fase

6

1.500

45

45

44

IKC Passewaaij incl. infrastructuur

7

5.173

166

165

Vernieuwbouw Lingecollege*

7

17.808*

445

441

615

875

Totaal

445

536

1.348

1.699

* Restant na realisatie Mavo

Uitgangspunten van de begroting 2020-2023

In deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Deze begroting is opgesteld conform de voorschriften uit het 'Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten' (BBV) van 5 maart 2016 en de daarna gepubliceerde aanvullingen hierop van de commissie BBV.
 2. Daarnaast hanteren we de uitgangspunten voor het financieel beleid conform de vastgestelde financiële verordening 2018.
 3. De begroting gaat uit van vastgesteld beleid. Daarnaast is rekening gehouden met de in de Perspectievennota 2019 opgenomen nieuwe uitgaven 2020-2023 en met de voorgenomen bezuinigingen uit het plan Tiel in Evenwicht..
 4. Rekening is gehouden met de gevolgen van het BTW-compensatiefonds. Dit betekent dat de meeste budgetten geraamd zijn exclusief BTW, met uitzondering van de budgetten waarvoor de BTW niet wordt gecompenseerd.
 5. Uitgangspunt is het prijspeil per 1 januari 2020. In het meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met prijsstijgingen.
 6. De prijsstijging ten opzichte van de begroting 2019 is geraamd op 1,5%. Deze raming is gebaseerd op de verwachting voor de netto materiële overheidsconsumptie zoals gepubliceerd in de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau.
 7. Bij de raming van de salarissen is als basis genomen de laatst overeengekomen CAO voor gemeenteambtenaren, die loopt tot 31 december 2020.
 8. Daarnaast is rekening gehouden met de toekenning van normale salarisperiodieken. Voor het meerjarenperspectief is hiervoor een stijging van de loonsom met 0,5% per jaar meegenomen.
 9. Voor bestaande en nieuwe investeringen wordt rekening gehouden met een rentepercentage van 1,0%. Aan reserves wordt geen rente toegevoegd, dat geldt ook voor de reserve waaruit kapitaallasten worden gedekt. Uit deze reserves worden alleen de afschrijvingslasten onttrokken.
 10. De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de septembercirculaire 2019. Bij taakmutaties die leiden tot een aanpassing van de algemene uitkering wordt als volgt gehandeld:
  1. Extra middelen die aan het gemeentefonds worden toegevoegd voor nieuwe taken of uitbreiding van een bestaande taak (inclusief de overheveling van een doeluitkering naar het gemeentefonds) worden in principe geoormerkt.
  2. Extra middelen die aan het gemeentefonds worden toegevoegd voor stimulering van beleid lopen mee in de afweging rond nieuw beleid bij de begroting.

Verschillenverklaring

Hieronder volgt een analyse op hoofdlijnen van de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2019.
De (gewijzigde) begroting 2019 kent een saldo van € 638.000 negatief (stand 1e voortgangsrapportage), de begroting 2019 een overschot van € 230.000. Het verschil van € 868.000 wordt als volgt verklaard.
Op programmaniveau is een uitgebreidere verklaring opgenomen.

bedragen x € 1.000

Salarisstijging a.g.v. CAO en sociale lasten

N

-484

Gevolgen prijsstijgingen

N

-1.991

Eenmalige budgetten 2018 vervallen

V

420

Verhoging budget Jeugdzorg

N

-783

Budget ontwikkeling sociale poort

N

-200

Kosten Wmo-oud

N

-802

Algemene uitkering

V

1.158

Budget IBOR

N

-325

Opbrengst precarioheffing electriciteitsleidingen

V

2.052

In deze begroting verwerkte maatregelen Tiel in Evenwicht

V

1.999

Diversen

N

-176

Totaal

V

868

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
De meeste ramingen in de exploitatiebegroting hebben een structureel karakter. Hierop bestaan enkele uitzonderingen.
In deze begroting zijn de volgende niet-structurele lasten en baten opgenomen:

2020

2021

2022

2023

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Programma 1

Voorbereidingskosten invoering Omgevingswet (ingangsdatum 1-1-2021)

245

Programma 2

Inrichten toegang sociaal domein

200

200

200

Transformatiefonds Jeugd

538

Bijdrage aan Werkzaak Rivierenland voorin leenvergoeding en kosten bedrijfsvoering

1.721

Maatschappelijke begeleiding statushouders en verhoging taalniveau

109

Programma 3

Extra afschrijving zwembad

389

Programma 4

Geen incidentele baten en lasten

Programma 5

Aanstelling stadsmakelaar ivm leegstand Binnenstad

70

Verkoop pand Nieuwe Tielseweg

181

Afschrijving pand Nieuwe Tielseweg i.v.m. verkoop

181

Boekwinst verkoop panden

200

200

Groot onderhoud St. Maartenskerk (gedeeltelijk gedekt uit subsidie en onderhoudsreserve; restant wordt gedekt uit de algemene reserve)

929

509

Programma 6

Geen incidentele baten en lasten

Programma 7

Verkoop schoolwoningen en gymzaal Passewaaij

1.192

Bijdrage reserve IKC

340

Extra afschrijving schoolwoningen en gymzaal Passewaaij

1.532

Tijdelijke uitbreiding huisvesting Sonnewijser

170

Aanpak laaggeletterdheid

115

Programma 8

Regionaal investeringsfonds

125

Algemene baten en lasten

Algemene reserve ter dekking hogere lasten Werkzaak

1.721

Claim algemene reserve dekking lasten maatschappelijke begeleiding statushouder

33

Algemene reserve ter dekking kosten onderzoek westelijke uitvalsweg

150

Algemene reserve ter dekking kosten groot onderhoud kerktoren Tiel

425

Investeringsfonds tbv kosten omgevingswet

205

Vrijval reserve gemeentewerf

56

316

Totaal

4.459

3.740

2.121

1.732

200

0

0

0

Saldo lasten -/- baten

719

389

200

0

Bovengenoemd saldo lasten -/- baten corrigeren we op de uitkomsten van de meerjarenbegroting 2019-2022 om zodoende vast te stellen wat het structurele saldo van de begroting is. Dit structurele saldo wordt door de provincie gebruikt om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel begrotingsevenwicht.

ga terug